Menu

M/V en ambt presenteert pijnpuntenrapport

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Deputaten M/V en ambt

Ter voorbereiding op de synode van de GKv te Meppel in 2017, brengt het deputaatschap M/V en ambt een eerste rapport uit. Dit eerste rapport benoemt de pijnpunten die er liggen rond vrouw en ambt. Een confrontatie met deze pijnpunten is volgens het deputaatschap een noodzakelijke voorwaarde voor verdere besluitvorming.

Al vier synodes lukt het de GKv kerken niet om tot een eensluidende visie te komen over de vraag of vrouwen mogen dienen in de ambten van predikant, diaken en ouderling. Het is nu aan de volgende synode (2017) om dit onderwerp opnieuw te bespreken en te komen tot een visie op de inzet van vrouwen in de ambten. Ter voorbereiding van dit gesprek zijn twee deputaatschappen door de synode van Ede (2014) ingesteld: MV in de Kerk en MV en Ambt. Het eerste deputaatschap brengt de praktijk in beeld en voert gesprekken met de gemeenten. Het tweede deputaatschap verricht studie naar dit thema vanuit de bijbel, de ambtsleer en de praktijk in binnen- en buitenland.

Dilemma
Hoewel het gesprek in sommige gemeenten in het geheel niet wordt gevoerd, vragen andere gemeenten steeds meer ruimte voor vrouwen in het ambt. Het kan niet ontkend worden dat deze kwestie een pijnpunt is voor veel kerkleden en een pijnpunt is voor de kerken als geheel. De pijn in dit dossier werkt twee kanten op. Een deel van de gemeenteleden maakt zich ernstig zorgen over het Schriftgezag. Volgens hen stelt de bijbel duidelijk dat het dienen in ambten aan vrouwen niet is toegestaan en is verruiming van de ambtspraktijk daarom in strijd met Gods woord. Een ander deel van de gemeenteleden ziet in de bijbel juist ruimte voor de gaven die God aan vrouwen heeft gegeven; deze worden in het Oude en Nieuwe Testament immers vrijelijk ingezet. Doen gemeenten die niet voor vrouwen in het ambt kiezen, dan geen afbreuk aan de gaven die de Geest gegeven heeft? De pijnpunten worden gevat in een dilemma waar vrouwen in de kerk zich voor geplaatst kunnen voelen: zondig ik als ik gehoor geef aan wat ik als mijn roeping ervaar, of zondig ik als ik geen gehoor geef aan wat ik als mijn roeping ervaar?

Richtinggevend advies
In het najaar is het deputaatschap van plan een richtinggevend advies uit te brengen, op basis van een studie naar M/V in de bijbel, leiding van de gemeenten in de bijbel, keuzes rond de inrichting en inzet van ambten door de geschiedenis, de praktijk van het dienen van vrouwen in de gemeenten en de inzichten van binnenlandse en buitenlandse zusterkerken. In november 2016 zullen beide deputaatschappen regionale avonden organiseren waarop gemeenteleden over het rapport in het gesprek kunnen gaan.

Handreiking voor gesprek
Om kerkenraden, groepen en gemeenten te helpen bij het vormgeven van de bespreking van het rapport over de pijnpunten, heeft het deputaatschap een handreiking geschreven.

Download hier het rapport.