Menu

M/V, Mission en Hoger Beroep

Inhoudelijk kon niet op de standpunten over ‘vrouw en ambt’ worden ingegaan, deze vrijdag. Het was dan ook geen gesprek want daarvoor waren deze opiniërende ronden strak geregisseerd. “Nu was het ook niet de bedoeling dat we alle schriftelijke vragen, en wat we verder al konden lezen, weer zouden herhalen maar daardoor werd wel duidelijk dat dit maar een topje van de ijsberg is”, zegt ds. Willem de Graaff, Groningen-Zuid (synodeverslaggever), “Er werd niet ingegaan op de vraag of herbezinning van het ambt nodig is. En de brede vraag: hoe je de bijbel leest en het in deze tijd toepast, is heel belangrijk. Daar moet echt de tijd voor worden genomen. Zo vonden meerdere aanwezigen het ingeslagen spoor van het deputaatschap smal, werd ongemak ervaren en wordt voorlopig geen concrete uitspraak gedaan.”

Mission
Na de lunch stond het voorstel van Deputaten zending, hulpverlening en training op de agenda. De Synode gaf steun aan de herstructurering van het zendings- en ontwikkelingshulpbeleid. Tot opbouw van Gods wereldwijde kerk wordt samen opgetrokken en geleerd van elkaar en zending is daarbij niet langer een eenzijdige beweging daarom verandert de term ‘zending’ in ‘mission’. In de nieuwe structuur vormen de Regionale SamenwerkingsVerbanden gezamenlijk een Landelijk SamenwerkingsVerband. Binnen dit Landelijk SamenwerkingsVerband worden vervolgens samen afspraken gemaakt over mission (beleid, doelen en middelen) en de wijze waarop het kennis- en ondersteuningscentrum De Verre Naasten deze mission-activiteiten gaat ondersteunen. “In de nieuwe structuur vormen de plaatselijke kerkelijke gemeenten het startpunt. Daar ligt de verantwoordelijkheid voor mission”, legt ds. de Graaff uit, “We hebben een mooie bespreking gehad en een indrukwekkende film gezien dat ons stemt tot dankbaarheid! Zeker in een rijk land als Nederland moet onze levenshouding missionair zijn en bijdragen aan de verkondiging van Gods Evangelie.”

Deputaten Hoger Beroep
Ook Deputaten Appèlzaken heeft een koerswijziging neergelegd op de tafel van de Synode. Want deze synode zal naar verwachting de herziene Kerkorde vaststellen en dat heeft gevolgen voor dit deputaatschap. De kerkelijke rechtspraak met betrekking op het recht van beroep verandert waardoor het reguliere filter vervalt van de particuliere synodes tussen uitspraken van een classis en appel op de generale synode. De kerkelijke rechtsgang wordt teruggebracht van in totaal drie (classis, particuliere synode en generale synode) naar twee (classis of particuliere synode èn generale synode). Dit deputaatschap heet daarom vanaf nu: deputaten Hoger Beroep.

Ds. de Graaff vertelt: “Het is eigenlijk jammer dat dit deputaatschap bestaat… ook vandaag hebben we zaken achter deuren moeten bespreken. We zien schrijnende situaties waarvoor we graag oplossingen vinden. Bij deze nieuwe stap wordt de kwaliteit van de kerkelijke rechtspraak verbeterd, de kennis wordt overgedragen en daarmee ontstaan meer handvatten om de rechtspraak te waarborgen. mr. J.P.A. Boersma is aftredend maar heeft vrijwillig deze opdracht op zich genomen. En als men denkt: wat kosten deze veranderingen allemaal wel niet: dit deputaatschap heeft maar een budget van €5000,-. Drie predikanten en drie juristen als primus en drie predikanten en drie juristen als secundus zetten zich belangeloos in. Geweldig trouwens om deze passie van alle vrijwilligers te zien!”