Menu

Nieuwe Kerkbode ‘Gelovend lezen’

De nieuwe kerkbode van Groningen, Fryslan en Drenthe is uit. Het thema is: Gelovend lezen 

Vaste grond
Jan Kuiper schrijft over veiligheid en zekerheid. Hij kwam er op toen hij het boek van Hans Boutellier las dat gaat over het seculiere experiment. Boutellier is o.a. deskundige op het gebied van veiligheid. Hij brengt de bezetenheid van mensen rond veiligheid in verband met het loslaten van het geloof. Het geloof garandeert geen veiligheid, maar geeft wel zekerheid.

Kuiper heeft het idee dat christenen ook wel eens geneigd zijn de zekerheid in te ruilen voor veiligheid. Dan is het geloof een soort risicoverzekering tegen de onveiligheden van het leven. Jezus zegt wel: ‘Bid en u zal gegeven worden’, maar dat betekent niet: bid om rijkdom en het zal je gegeven worden. Of: bid om genezing en die zal je gegeven worden. Hij zegt wel: “Ik kom zelf”. Misschien lost hij je probleem op, misschien moet je een andere weg gaan. Hij geeft altijd meer dan je vraagt. “Geloofszekerheid wordt geboren in de omgang met Hem”, aldus Kuiper.

Lees en geloof
Tomas wilde eerst de wonden van de spijkers in Jezus’ lichaam zien, voor hij kon geloven dat Jezus was opgestaan. En toen hij zijn handen in Jezus’ zij kon leggen kwam hij tot de geloofsbelijdenis: ‘Mijn Heer, mijn God”. Ds. Rinze IJbema schrijft erover in de kerkbode.

Hij zegt: “Tomas, Petrus, Johannes, ze hebben zelf gezien, gehoord en getast. Wij kunnen niet ervaren wat zij voelden. En toch: door hun verhalen heen reiken zij ons de hand en is het net alsof je de stroom voelt tintelen. Want met hun andere hand hebben zij Jezus gevoeld. In Jezus is God werkelijk bij ons. Nee, Jezus is God werkelijk bij ons.”

Gelovend lezen
Ds. Rinze IJbema schrijft een bijdrage over de invloed van onze eigen tijd op de bijbelschrijvers en over de invloed van onze tijd op ons bijbellezen. Hij merkt daarbij op dat zijn artikel niet bedoeld is als bijdrage in de discussie over M/V en ambt. Zijn verhaal is evenmin bedoeld als beoordeling van een ‘nieuwe hermeneutiek’. Toch is het goed om na te denken over de invloed van de eigen tijd op de bijbelschrijvers en op de bijbellezers. IJbema is ervan overtuigd dat nadenken daarover winst oplevert voor wie gelovend leest. Dat laat hij zien in zijn artikel.

Hoe lees je de Bijbel?
Ds. Rutger Heij schrijft dat het ‘sola scriptura’ geen einde blijkt te maken aan alle discussies. Verschillende mensen die oprecht zeggen dat alleen de bijbel doorslaggevend is voor wat zij geloven, kunnen verschillende standpunten hebben. Dat kan zorgen voor verwarring: Kun je vanuit de bijbel geen duidelijke lijn aanwijzen? Zeker wel, aldus Heij, maar de werkelijkheid van nu is veranderd ten opzichte van de tijd van de bijbel. Die oude werkelijkheid bestaat niet meer en dan moet je ook niet doen alsof dat wel zo is”. Over verschillen zullen we dus het gesprek moeten voeren in het geloof en vertrouwen dat wie blijft bij Gods totaalperspectief aankomt in Zijn koninkrijk.”

Geroepen door God
Ds. Roel Sietsma werd beroepen door een Igreja Evangelica Reformada uit Brazilië, een land waar hij eerder woonde en werkte. Vandaar ook het beroep. In de kerkbode beschrijft hij hoe het zo ver gekomen is dat hij dit beroep ook heeft aangenomen en dat er nu officieel geen band meer is tussen hem en de GKv.

Geloof, een lust en een last
Kort geleden stond er in de kerkbode een oproep voor vrijwilligers om de geestelijke verzorger bij te staan bij inspiratiebijeenkomsten en vieringen voor patiënten en hun naasten in het UMCG. Freelancer Douwe Janssen ging in gesprek met Adri Spelt, de geestelijke verzorger. Daaruit bleek bijvoorbeeld dat de afdeling geestelijke verzorging voor het overgrote deel wordt betaald en ondersteund door het ziekenhuis zelf. Het gaat niet alleen om kerkdiensten, ook om bijeenkomsten met een niet-christelijke inhoud, in een verscheidenheid zoals die ook in de maatschappij te vinden is. Het is ook de ervaring van Spelt dat bij ziekte en dood kerkmuren vaak uit beeld verdwijnen, omdat het gaat om de werkelijke vragen van het leven.

Een kleine greep uit de onderwerpen die in deze Kerkbode aan bod komen. Voor meer informatie of een abonnement: www.kerkbode.nl of kerkbode@scholma.nl.