Nieuws & opinie16 september 2020

Rapport van Commissie Strategie en Financiën

Op 19 september vergaderen synode en lv voor het eerst sinds lange tijd weer samen. Op de agenda staat het rapport van de Commissie Strategie en Financiën (CSF). De belangrijkste conclusie die deze commissie trekt is dat deskundige ondersteuning voor GKv- en NGK-gemeenten onmisbaar is, maar dat hiervoor de komende drie jaar geen extra geld beschikbaar is. De commissie heeft haar rapport de titel 'Ambities in balans' gegeven.

Plaatselijke gemeenten staan voor allerlei uitdagingen: op veel plekken leven vragen over de invulling van jeugd- en jongerenwerk, gemeente-zijn in deze tijd, omgaan met diversiteit, missionaire en diaconale taken, vormgeving van erediensten en gevolgen van krimp. Dit beeld wordt bevestigd door een kwalitatief onderzoek onder een aantal GKv- en NGK-gemeenten. De CSF vindt goede en deskundige ondersteuning onmisbaar. De nieuw te vormen ondersteuningsinstelling (met in elk geval het Praktijkcentrum, de Nederlands Gereformeerde Toerusting en het Diaconaal Steunpunt) kan hierin voorzien.

Samenwerking zoeken
Maar deze nieuwe organisatie moet wat de CSF betreft niet rekenen om ruimere budgetten. Het financiële beleid vanaf de hereniging van GKv en NGK is gericht op stabilisatie van de bijdrage per gemeentelid op een niveau van ongeveer 25 euro. Als het ledental daalt of als de kosten stijgen, moet dat binnen de eigen begrotingen worden opgevangen. De CSF voorziet nu al dat er gekort zal moeten worden op de begrotingen van het kerkenwerk. De commissie adviseert samenwerking te zoeken met andere partijen die vergelijkbaar werk doen. Over drie jaar moet de volgende synode bekijken of de huidige financiële uitgangspunten nog steeds redelijk zijn in verhouding tot de gewenste kwaliteit van de ondersteuning van de kerken.

Theologische Universiteit
De kerken van het verenigde kerkverband hebben goed opgeleide, Bijbelgetrouwe voorgangers nodig. De komende jaren kan de Theologische Universiteit Kampen (TUK), waarvoor veel waardering bestaat, hierin voorzien. De CSF adviseert ook de TUK om voor het geheel van de wetenschappelijke opleiding verantwoorde samenwerking te zoeken met andere theologische opleidingsinstituten.

Rijksoverheid
Het landelijk kerkverband onderhoudt namens alle plaatselijke kerken contacten met de rijksoverheid, en met kerken in binnen- en buitenland. Aandachtspunten zijn volgens de commissie een goede juridische structuur (kerkordelijke zaken), beslissingen in conflicten (in hoger beroep) en aansluiting bij het meldpunt seksueel misbruik.

De bijeenkomst van 19 sept. is te volgen via een livestream op www.lv-gs2020.nl.

Download het rapport hier