Nieuws & opinie11 september 2020

Regiegroep komt met tweede voorstel nieuwe kerkorde

Er is een nieuw voorstel voor de kerkorde die bij de hereniging van NGK en GKv de bestaande kerkordes moet vervangen. In 2019 werd een eerste versie, gemaakt door de Werkgroep Toekomstige Kerkorde (WTK), voor commentaar aan de kerken voorgelegd. Het nieuwe kerkordevoorstel, voorzien van een uitvoerige toelichting, is geadresseerd aan de generale synode (GKv) en de landelijke vergadering (NGK) voor bespreking en besluitvorming in het komende halfjaar.

Kerkorde terug naar de kern

Van de mogelijkheid om op de versie-2019 van de kerkorde te reageren is veel gebruik gemaakt. Er kwamen bijna honderd reacties van kerken, kerkleden, deputaatschappen en commissies binnen. ‘We zijn erg blij met dat overweldigende aantal reacties,’ zegt WTK-lid Kornelis Harmannij (GKv). ‘Daardoor hebben we kunnen peilen wat er in de kerken leeft. De commentaren hebben ons geholpen om wat wij opgeschreven hadden, te toetsen aan de praktijk. En ook om in beeld te krijgen wat de kern is en dus moet blijven en wat uitwerking is en daarom weg kan.’

In de komende maanden zullen de leden van de generale synode (GKv) en de landelijke vergadering (NGK) aangeven wat zij van de voorgestelde kerkorde vinden en daarover besluiten nemen.

Het tweede concept van de kerkorde is met een uitgebreide toelichting en een begeleidende brief naar de GS en LV gestuurd. In de begeleidende brief stelt Regiegroepvoorzitter Ad de Boer voor om op zoek te gaan naar een nieuwe verankering aan de Bijbel. Hij zegt daarover: ‘We moeten eerlijk onder ogen zien dat de binding aan de belijdenisgeschriften in veel gemeenten in beide kerkverbanden steeds minder functioneert. Daarbij speelt groeiende onbekendheid met de confessies een rol, maar ook dat kerkleden, inclusief ambtsdragers, zich steeds vaker vervreemd voelen van de taal en van delen van de inhoud van die eeuwenoude en contextbepaalde belijdenisgeschriften.’

U kunt het tweede concept van de kerkorde hier downloaden, en de aanbiedingsbrief hier.

Meer over de voorgestelde kerkorde, de bijbehorende toelichting en de begeleidende brief leest u op www.onderwegnaar1kerk.nl.