Nieuws & opinie02 september 2021

Synode/landelijke vergadering buigt zich over concept kerkorde

Op vrijdag 3 september jl. heeft de gezamenlijke generale synode/landelijke vergadering haar werk weer opgepakt. Er wacht de circa 80 afgevaardigden nog één omvangrijke taak: bespreking en vaststelling van de concept kerkorde voor de nieuw te vormen kerkgemeenschap die ontstaat na hereniging van NGK en GKv.

De synode/lv neemt ruimschoots de tijd voor haar laatste opdracht. Het gaat dan ook om wezenlijke, principiële zaken als binding aan de belijdenis en de vrijheid van plaatselijke kerken om in de gemeentelijke praktijk eigen keuzes te maken, maar de afgevaardigden zullen bijvoorbeeld ook een besluit nemen over de naam van het nieuwe kerkverband.

Over de kerkorde die op tafel ligt is op de website van de Regiegroep Hereniging te lezen: De nieuwe kerkorde is iets uitgebreider dan het Akkoord voor Kerkelijk Samenleven (AKS) van de NGK en beduidend korter dan de Kerkorde van de GKv die in 2014 tot stand kwam. Zeker vergeleken met andere kerkordes in binnen- en buitenland is het een korte, sobere kerkorde geworden, doordat er verhoudingsgewijs veel wordt overgelaten aan de plaatselijke kerken.

Er staan in principe vier tweedaagse sessies gepland voor de bespreking en vaststelling van de concept kerkorde: 3 en 4 september, 24 en 25 september, 8 en 9 oktober en 29 en 30 oktober. Mocht er nog meer tijd nodig zijn, dan komen de afgevaardigden ook op 12 en 13 november nog bij elkaar.

Op allerlei manieren kunt u de besprekingen volgen:

  • de sessies van 23-24 sept, 8-9 okt., 29-30 okt. en evt. 12-13 nov. zijn via een livestream te volgen. De livestream wordt verzorgd door LPB-media en is te vinden op www.lv-gs2020.nl.
  • op diezelfde website zullen na afloop van elk vergaderweekend verslagen worden geplaatst; u kunt er ook meer informatie vinden over het werk van de synode/lv.
  • in de gezamenlijke nieuwsbrief van NGK en GKv wordt steeds aandacht besteed aan de besprekingen. Via deze link kunt u zich daarop abonneren.

De eerste bijeenkomst, op 3 en 4 september, was anders dan de andere. Op 3 september was er ’s ochtends eerst een dankdienst, de resterende tijd is besteed aan hernieuwde kennismaking, ook op geestelijk niveau. Om die reden hebben deze dagen een besloten karakter gehad, afgezien van de viering. Van de viering is een opname gemaakt die u kunt vinden op www.lv-gs2020.nl.