Menu

Oosterhuis pleit op Nieuw-Zeelandse synode voor behoud zusterkerkrelatie GKv

Palmerston – Ds. Melle Oosterhuis deed vorige week een dringend beroep op de synode van de Reformed Churches of New Zealand (RCNZ) om de zusterkerkrelatie met de GKv te behouden. De relatie tussen de twee zusterkerken kwam onder druk te staan als gevolg het synodebesluit de ambten in de GKv open te stellen voor vrouwen. Oosterhuis reisde samen met deputaat BBK Johan de Jong, naar het andere eind van de wereld om de banden waar mogelijk te herstellen.

Ds. Melle Oosterhuis spreekt de Nieuw-Zeelandse synode toe.

Oosterhuis heeft een duidelijke missie wat betreft dit bezoek. De Gereformeerde Kerken in Nieuw-Zeeland hebben meerdere keren hun zorgen geuit over de ontwikkelingen in de GKv, met in het bijzonder de toelating van vrouwen tot de kerkelijke ambten. Daarom wil Oosterhuis de afgevaardigden daar graag uitleggen hoe onze synode gekomen is tot het besluit de ambten open te stellen voor vrouwen. Hij beschrijft de lijn van redeneren van de synode aan de hand van 3 C’s: creation, curse, christ. Oosterhuis legt uit dat bij de schepping man en vrouw gelijkwaardig aan elkaar zijn geschapen. De zondeval legde een vloek op de schepping. Als gevolg van deze vloek gingen mannen heersen over hun vrouwen: de verhoudingen zoals God die had bedoeld raakten zoek. Maar met de komst van Christus en door zijn offer werd de vloek opgeheven. In Christus zijn mannen en vrouwen geroepen tot het heilige ambt van koning, priester en profeet. Door deze Bijbelse lijn te erkennen, en het te zien in het licht van Christus, heeft de synode kunnen concluderen dat ook vrouwen geroepen kunnen worden tot de ambten. Oosterhuis onderkent dat deze manier van redeneren vragen oproept en zorgen baart bij zusterkerken.

On-Bijbelse hermeneutiek
Daarom sluit hij zijn betoog af met een vierde C: concerns. De deputaten uit Nieuw-Zeeland uiten hun zorgen in hun rapport aan hun synode waarin zij stellen dat de GKv on-Bijbelse hermeneutiek toepast bij het verstaan van de Bijbel. Hiermee zou de GKv de autoriteit van de Bijbel tekort doen en zich conformeren aan de westerse cultuur, waarvan het toelaten van vrouwen tot de ambten een voorbeeld is.

Oosterhuis weerspreekt dat binnen de GKv nieuwe manieren van hermeneutiek zijn toegepast. Hij benadrukt dat de synode zelfs in eigen kringen is verweten gangbare principes te hebben toegepast en nieuwe methoden terzijde heeft geschoven. Oosterhuis vraagt de deputaten uit te leggen wat zij precies verstaan onder “on-Bijbelse hermeneutiek” en waar zij die zijn tegengekomen in de besluitvorming.

Opnieuw in gesprek

Ds. Melle Oosterhuis en Johan de Jong, namens deputaatschap BBK (op de voorgrond)

De inbreng van Oosterhuis en De Jong was aanleiding voor de Nieuw-Zeelandse synode om te besluiten de behandeling van het rapport van hun deputaten Interchurch Relations (ICR) tijdelijk op te schorten en opnieuw met de GKv (in de personen van Oosterhuis en De Jong) om tafel te gaan zitten.

Mede op grond van dit overleg, hebben deputaten ICR de tekst van hun rapport en hun voorstellen aangepast. Hiermee kwamen zij tegemoet aan het hoofdbezwaar van Oosterhuis, namelijk de stelling dat de M/V besluiten de vrucht waren van een nieuwe hermeneutiek. Deputaten ICR zijn uiteindelijk wel gebleven bij hun voorstel tot opschorting van de zusterkerkrelatie en dat voorstel is door de synode aanvaard met daaraan verbonden de bepaling, dat wanneer over 3 jaar op hun volgende synode blijkt, dat de GKv niet is teruggekomen op de M/V besluiten, de zusterkerkrelatie zal worden verbroken.

Geduld
Oosterhuis heeft de Nieuw-Zeelandse synode gevraagd geduld te hebben en de banden die de kerken nu met elkaar hebben te behouden en te onderhouden. Mochten ze desondanks over drie jaar besluiten de zusterkerkrelatie te verbreken, dan zal de GKv zich blijven inzetten om de relatie open te houden door contact te blijven zoeken. Voor de GKv blijven de kerken in Nieuw-Zeeland zusterkerken. Deputaten ICR zegden toe in contact te zullen blijven met onze deputaten BBK, vooral ook om uit te leggen wat zij verstaan onder de nieuwe hermeneutiek die zou zijn toegepast binnen onze kerken en waar ze die in de M/V besluiten tegenkomen.

Zinvol
Terugkijkend constateert Oosterhuis dat het bezoek aan de synode in Nieuw-Zeeland zinvol is geweest. Er is nog ruimte voor het voeren van een gesprek en er is aanvaarding van elkaar als broeders en zusters in de Heer. “We zijn op de synode veel hard werkende bekwame, vaak ook jonge broeders ouderlingen en predikanten tegengekomen. De RCNZ maakt een vitale indruk. Er is missionair elan, diaconale toewijding en oecumenische betrokkenheid,” aldus Oosterhuis.