Menu

De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt zijn een landelijk kerkverband, bestaand uit plaatselijke kerken. Binnen dit kerkverband bestaan verschillende bestuurslagen.

Kerkenraad
Elke plaatselijke gemeente heeft een bestuur dat gevormd wordt door de ouderlingen en de dominee(s). We noemen dit een kerkenraad. De kerkenraad heeft binnen het kerkverband de uiteindelijke verantwoordelijkheid over de gang van zaken in de gemeente.

Classis
Zijn er dingen waar een kerkenraad zelf niet uitkomt, dan worden die besproken op een regionale vergadering, die classis wordt genoemd.

Particuliere synode
Het kerkverband kent 4 particuliere synodes die twee taken hebben. De eerste is het aanwijzen van de afvaardiging naar de generale synode en de tweede is het uitoefenen van de kerkelijke rechtspraak.

Generale synode
Onze kerken komen een keer in de drie jaar bij elkaar in een landelijke vergadering: de generale synode. De afgevaardigden naar deze vergadering zijn benoemd door de particuliere (regionale) synoden. De generale synode mag alleen zaken behandelen die op de agenda zijn gezet door de kerken of door deputaten die de vorige synode benoemde. Op deze vergadering worden dingen besproken die alle kerken aan gaan. De besluiten worden dan ook door de kerken overgenomen.

Kerkelijke regels
De kerkorde is het statuut van de kerken. In de rubriek kerkorde is de geldende tekst van de kerkorde opgenomen. Daar zijn ook de geldende generale regelingen en is overige informatie te vinden.

Kerkelijke rechtspraak
De classis en de generale synode hebben volgens de kerkorde naast hun reguliere besluitvormende taak ook de bijzondere taak van de kerkelijke rechtspraak. Wanneer een kerkenraad een besluit heeft genomen dan staat daar de mogelijkheid van bezwaar open bij die kerkenraad zelf. Heeft de kerkenraad een beslissing op dit bezwaar genomen dan kan daartegen beroep worden in gesteld bij de classis. Is er sprake van een besluit van een classis of van een besluit van een kerkenraad dat met goedkeuring van de classis is genomen, dan kun je in beroep bij de particuliere synode. Tegen uitspraken van een classis en een particuliere synode staat hoger beroep open op de generale synode. Naast de classis en de particuliere synode kent de kerkorde nog een derde beroepsinstantie en dat is de commissie van beroep in predikantszaken. Bij deze commissie kan in het algemeen beroep worden ingesteld als het besluit van de kerkenraad betrekking heeft op zijn predikant. Uitspraken van de commissie kunnen ook in hoger beroep aan de generale synode worden voorgelegd. Hoofdstuk F van de Kerkorde geeft de regels voor beroep en hoger beroep. In de Generale regeling voor de kerkelijke rechtspraak en de Generale regeling voor de rechtspraak in predikantszaken is geregeld hoe je in (hoger) beroep kunt gaan en hoe de procedure van behandeling verloopt.

Kerkelijke rechtspraak weergegeven in een schema