Menu

De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt zijn een landelijk kerkverband, bestaand uit plaatselijke kerken. Binnen dit kerkverband bestaan verschillende bestuurslagen.

Kerkenraad
Elke plaatselijke gemeente heeft een bestuur dat gevormd wordt door de ouderlingen en de dominee(s). We noemen dit een kerkenraad. De kerkenraad heeft binnen het kerkverband de uiteindelijke verantwoordelijkheid over de gang van zaken in de gemeente.

Classis
Zijn er dingen waar een kerkenraad zelf niet uitkomt, dan worden die besproken op een regionale vergadering, die classis wordt genoemd.

Particuliere synode
Per 1 juli 2015 kent het kerkverband niet langer 9 particuliere synodes, maar 4 nieuwe particuliere synodes die nog maar twee taken hebben. De eerste is het aanwijzen van de afvaardiging naar de generale synode en de tweede is het uitoefenen van de kerkelijke rechtspraak.

Generale synode
Onze kerken komen een keer in de drie jaar bij elkaar in een landelijke vergadering: de generale synode. De afgevaardigden naar deze vergadering zijn benoemd door de particuliere (regionale) synoden. De generale synode mag alleen zaken behandelen die op de agenda zijn gezet door de kerken of door deputaten die de vorige synode benoemde. Op deze vergadering worden dingen besproken die alle kerken aan gaan. De besluiten worden dan ook door de kerken overgenomen.

Kerkelijke rechtspraak
In de nieuwe Kerkorde (2015) is de beroepsprocedure anders geregeld. Voorheen was de gebruikelijke weg: classis, particuliere synode en generale synode.In totaal kon men zich tegen een besluit van de kerkenraad dus nog drie keer op een meerdere vergadering beroepen.

Vanaf juli 2015 zijn er in totaal maar twee stappen na een besluit van de kerkenraad: beroep en hoger beroep. Er zijn drie beroepsinstanties: de classis, de particuliere synode en de commissie van beroep in predikantszaken. De laatste laten we hier even buiten beschouwing. Er is één hoger beroepsinstantie en dat is de generale synode. In het nieuwe systeem komen classis en particuliere synode op hetzelfde niveau te staan. De standaardregel wordt dat je tegen een besluit van een kerkenraad in beroep gaat bij de classis en daarna eventueel direct in hoger beroep bij de generale synode. Is er sprake van een besluit van een classis of van een besluit van een kerkenraad dat met goedkeuring van de classis is genomen, dan kun je in beroep bij de particuliere synode en daarna eventueel direct in hoger beroep bij de generale synode. De particuliere synode heeft onder de nieuwe Kerkorde dus een veel beperktere taak in de kerkelijke rechtspraak dan tot 1 juli 2015 het geval is. Hoofdstuk F van de Kerkorde geeft de regels voor beroep en hoger beroep. In de Generale regeling voor de kerkelijke rechtspraak is geregeld hoe je in (hoger) beroep kunt gaan en hoe de procedure van behandeling verloopt.

Kerkelijke rechtspraak weergegeven in een schema