Menu

Als een onderwerp te uitgebreid is om tijdens een vergadering van de Generale Synode (GS) te bestuderen en te onderzoeken, stelt de GS een werkgroep of studiegroep samen: een deputaatschap. Het deputaatschap gaat dan voor de GS verder onderzoek doen en komt op de volgende vergadering met concrete voorstellen, waarover de GS een besluit zou kunnen nemen.
Deze voorstellen zet het deputaatschap in een rapport.

Ook werkzaamheden binnen het landelijke kerkverband die van langdurige of permanente aard zijn, worden door deputaatschappen verricht. De deputaatschappen werken tussen de GS vergaderingen gewoon door.

Er zijn verschillende soorten deputaatschappen. Het ene deputaatschap is vooral een studiegroep, die bekijkt wat de bijbel zegt over een bepaald onderwerp, zoals bijvoorbeeld over de positie van de vrouw in de kerk. Het andere is overwegend praktisch bezig, bijvoorbeeld met de financiën van het kerkverband.

Veranderingen deputaatschappen
De synode van Harderwijk (2011) besluit om het aantal deputaatschappen terug te brengen. Ze kiest ervoor om het werk van sommige deputaatschappen bij andere onder te brengen.
Het werk van het deputaatschap generaal synodale publicaties (GSP) wordt voortaan verzorgd door deputaten administratieve ondersteuning (DAO).
Ook het deputaatschap dienst en recht wordt opgeheven. De taken rondom hulpverlening worden overgenomen door het Steunpunt KerkenWerk. Het leiding geven aan en het coördineren van probleem- en conflictbehandeling in de relatie predikant – kerkenraad en of gemeente wordt door het nieuwe deputaatschap bemiddeling en begeleiding gedaan.
De deputaten eredienst en kerkmuziek worden samengevoegd in het deputaatschap liturgie en kerkmuziek. Dit kan omdat beide deputaatschappen een aantal grote taken hebben afgerond.
Verder wordt het deputaatschap studiefinanciering opgeheven. Haar taken worden ondergebracht bij de Raad van Toezicht van de Theologische Universiteit en het onder zijn toezicht functionerende ‘Bureau Financiering Theologische Universiteit Kampen’.