Menu

Deputaten administratieve ondersteuning (DAO) zien toe op de voortgang van de uitvoering van de door de synode genomen besluiten. Zij overleggen daarvoor tenminste jaarlijks met de verschillende deputaatschappen. In dat overleg komt ook aan de orde de vraag of en hoe deputaten zich voor de uitvoering van hun taak hebben verstaan met andere deputaatschappen.

Contact
Ambtelijk secretaris: L. Postma-Douma
E-mailadres: dao@gkv.nl
T: 06 31 68 47 29
Postadres: Postbus 770
3800 AT Amersfoort

De synode benoemde de volgende deputaten:
ds. Jaap Boerma, Rotterdam, Jacob Halma, Drachten, Jan Knepper, Bunschoten, Lydia Postma-Douma (secretaris), Amersfoort, ds. Jan Bert de Rijke (voorzitter), Krimpen aan den IJssel, Sybren Stelpstra, Brucht, Alle Stoit,Tolbert.


Inzenden van brieven 
Deputaten administratieve ondersteuning (DAO) bereiden de Generale Synode van Goes 2020 voor. Post voor deze synode mag worden gestuurd naar: synode@gkv.nl.
De vergaderingen van de synode zullen worden gehouden in Conferentiecentrum Mennorode, te Elspeet, Apeldoornseweg 185.
Er volgt nog een voortgezette zitting van de synode op vrijdag 24 november 2017.


Actuele rapporten

Beleidsrapporten

Rapporten van voorgaande synodes
Acta

Opdrachten en besluiten GS Ede 2014
de voorkeur uit te spreken om de generale synode van 2017 te houden in een congrescentrum, indien daardoor de totaalkosten (uitgaande van drie vergaderdagen per vergaderweek) op vergelijkbaar niveau of lager zijn vergeleken met vergaderen in het gebouw van de samenroepende kerk.

deputaten administratieve ondersteuning (DAO) de volgende opdrachten te geven:

  1. toe te zien op de voortgang van de uitvoering van de door de generale synode genomen besluiten en op de tijdige rapportage door deputaten. Zij overleggen daartoe tenminste jaarlijks met de verschillende deputaatschappen.
  2. in dat overleg komt ook aan de orde de vraag of en hoe deputaten zich voor de uitvoering van hun taak hebben verstaan met andere deputaatschappen. Indien DAO signaleren dat andere deputaten duidelijk buiten hun mandaat gaan, hebben zij het recht die deputaten daarop te wijzen. Die deputaten moeten in hun rapportage aan de eerstvolgende synode hierover expliciet rapporteren.
  3. ook zullen DAO er op toezien dat in de rapportage van deputaten wordt ingegaan op nut en noodzaak van het werk van deputaten;
  4. het voorbereiden en ondersteunen van de generale synode;
  5. voor de administratieve ondersteuning van de generale synode een griffie in te richten. Tenminste wordt voorzien in capaciteit voor de algemene administratie, de verslaglegging, inclusief notulen en Acta, de verschillende communicatie-uitingen, inclusief de website. Deputaten zoeken voor de rechtspositie van aan te stellen medewerkers aansluiting bij de regelingen die gelden voor de andere medewerkers in dienst van deputaatschappen;
  6. het communicatiebeleid uit te voeren en zo nodig verder te ontwikkelen volgens de uitgangspunten zoals vastgelegd in het door de synode van Zwolle-Zuid vastgestelde beleidsplan “Aanwijzingen voor de externe communicatie”; daarbij ook andere deputaatschappen te ondersteunen met betrekking tot de communicatie over hun werk;
  7. zorg te dragen voor de instandhouding en verdere ontwikkeling van de website www.gkv.nl en de organisatie daarachter met gebruikmaking van de mogelijkheden van de nieuwe media;
  8. zorg te dragen voor alle aspecten van de noodzakelijke en wenselijke uitgaven van generaal-synodale publicaties en te waken voor inbreuk door derden op auteurs- en gebruiksrechten van deze uitgaven;
  9. acht te geven op een correcte behandeling van auteursrechten en opstelling van eventuele contracten zowel auteursrechtelijk als technisch, afhankelijk van de besluitvorming rond Liedboek 2013 en eigen Kerkboek.