Menu

Het deputaatschap Archief en documentatie verzamelt en beheert documentatiemateriaal dat van belang is voor de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, met name sinds de vrijmaking van 1944 en volgende jaren; in het bijzonder wanneer zulk materiaal anders dreigt verloren te gaan.

Contact
Website: www.adckampen.nl
E-mailadres: j.beekhuis@icloud.com
Contactpersoon: ds. J. Beekhuis

Actuele rapporten
Beleidsrapporten
Jaarrapporten

Rapporten van voorgaande jaren
Acta

Archief- en Documentatiecentrum van de Gereformeerde Kerken in Nederland (ADC)
Postadres: Broederweg 16, 8261 GT Kampen
T (038) 4471730
F (038) 4471731
E-mailadres: info@adckampen.nl
Webadres: www.adckampen.nl
Openingstijden: op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Opdracht van de Generale Synode Ede 2014-2015:

Besluit 2:
opnieuw deputaten archief en documentatie te benoemen met de volgende opdracht:

  1. archief- en documentatiemateriaal te verzamelen en te beheren, dat van belang is voor de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland, met name sinds de Vrijmaking van 1944 en volgende jaren;
  2. te zorgen dat de afgesloten gedeelten van de archieven van generaal-synodale deputaatschappen worden overgebracht naar het Archief en Documentatiecentrum (ADC);
  3. kennis en onderzoek te bevorderen inzake de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland, met name met betrekking tot in het ADC en in de kerken aanwezige archieven en documentatie;
  4. alle maatregelen te nemen die voor de instandhouding van het ADC nodig zijn, alsmede die werkzaamheden uit te voeren, die voortvloeien uit de aanstelling van de door deputaten benoemde directeur van het ADC en de archivaris en toezicht te houden op hun werkzaamheden;
  5. de kerkenraden, de meerdere vergaderingen en haar deputaatschappen, alsmede waar nodig en van belang ook personen en instanties regelmatig te dienen met advies en voorlichting inzake het beheer van archief- en documentatiemateriaal;
  6. de kerkelijke vergaderingen te dienen met richtlijnen en instructies voor een goed archiefbeheer;
  7. de kerken te vertegenwoordigen in de Commissie tot registratie van de Protestantse kerkelijke en semi-kerkelijke Archieven (CPA);
  8. de bestaande samenwerking tussen het ADC en de archiefcommissie van de Nederlands Gereformeerde Kerken te continueren en zo mogelijk uit te breiden;
  9. contacten te leggen en activiteiten te ontplooien, die voor het onder a-h genoemde noodzakelijk en nuttig zijn.

 

Besluit 3:
deputaten archief en documentatie voor de periode 2015-2017 een budget toe te kennen van € 136.000,– per jaar (totaal € 408.000,–)