Menu

De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door en namens het College van Bestuur van de Theologische Universiteit in Kampen. Ook houdt zij toezicht op het Bureau Studiefinanciering Theologische Universiteit Kampen.

De Raad van Toezicht wordt bijgestaan door een commissie van curatoren voor wat betreft het toezicht op het gereformeerd karakter en het wetenschappelijk niveau van het onderwijs, het onderzoek en de kennisuitwisseling.

Omdat de Theologische Universiteit in Kampen de school is van de kerken, heeft de Generale Synode daarvoor verantwoordelijkheid. De manier waarop de Generale Synode erop toeziet dat er in Kampen gereformeerd onderwijs wordt gegeven, en hoe je als gemeentelid of kerkenraad bezwaar kunt maken tegen wat een hoogleraar schrijft, heeft de synode laten vastleggen in het Statuut van de Theologische Universiteit. Hier kunt u een eenvoudige weergave van de verantwoordelijkheden lezen.

Contact
Postadres: Postbus 5026, 8260 GA  Kampen
E-mail: secretariaat@tukampen.nl
Website: www.tukampen.nl

Beleidsrapporten
Jaarrapporten

Opdracht van de Generale Synode Ede 2014
Besluit 4:
de (nieuw te benoemen) deputaten Raad van Toezicht te machtigen:
a. in naam van de kerken toezicht te houden op het bestuur en het functioneren van de Theologische Universiteit volgens het Statuut, dit in nauwe samenwerking met de commissie van curatoren die door de synode wordt benoemd;
b. verantwoordelijkheid te nemen voor de verdere strategische positionering van de Theologische Universiteit zoals die in de generale synodes van 2008 en 2011-2012 is besproken en gefiatteerd, volgens de daar geformuleerde uitgangspunten en randvoorwaarden;
c. daarbij in het bijzonder toe te zien op de goede voortgang van de processen van internationalisering, de participatie in het Praktijkcentrum en de werving van aanvullende financiële middelen;
d. daarbij krachtig het proces tot vorming van een breder Gereformeerd Theologisch Instituut met verwante, gereformeerde instellingen te bevorderen en daarover tussentijds te rapporteren wanneer de resultaten van de gesprekken daartoe aanleiding geven.