Menu

Het Generaal Diaconaal Deputaatschap (GDD) bestaat uit negen deskundigen op theologisch, financieel en sociaal-maatschappelijk terrein. De hoofdopdracht van het GDD is om de diakenen te ondersteunen bij hun werk en om namens diakenen de contacten te onderhouden met alle gereformeerde zorginstellingen. Het GDD kan voor de uitvoering van deze activiteiten gebruik maken van het Diaconaal Steunpunt (DS) in Zwolle. Aan het DS is een diaconaal consulent verbonden.

Contact
Secretariaat GDD: Mevr. Klara Verkade
Postadres: Flessenbergerweg 43, 8191 LH Wapenveld
Mailadres: gdd@gkv.nl

Diaconaal Steunpunt
Webadres: www.diaconaalsteunpunt.nl
Diaconaal consulent: info@diaconaalsteunpunt.nl

Actuele rapporten
Beleidsrapporten
Jaarrapporten

Rapporten van voorgaande jaren
Acta

Andere producten (zie www.diaconaalsteunpunt.nl):
Beleidsplan GDD/DS 2008/2011
Notitie Steun in de nabije toekomst + Bijlage A
Notitie ‘Het ambt van diaken’
Notitie ‘Duurzame ontwikkeling en Gerechtigheid

Opdracht van de Generale Synode Ede 2014
Besluit 2:
opnieuw deputaten generale diaconale zaken te benoemen en hen de volgende opdracht te geven:

a. 1. plaatselijke kerken/diaconieën informeren en adviseren in hun diaconale arbeid, gericht op het
zijn van ‘diaconale gemeente’, zowel intern als in de samenleving;
2. ondersteunen en stimuleren van diaconale beleidsvorming;
3. in overleg met de deputaatschappen die verantwoordelijk zijn voor hulpverlening aan de
buitenlandse kerken en christenen, de diaconieën wegen wijzen voor het betrekken van de
plaatselijke gemeente, al dan niet geclusterd, bij die hulpverlening;
4. bevorderen van de deskundigheid van (individuele) diakenen, met name door het toegankelijk
maken van informatie over zaken die in de diaconale praktijk regelmatig terugkomen, en door
(het organiseren van) toerustingsactiviteiten;
b. 1. stimuleren van een goede relatie tussen de diakenen en de zorginstellingen op bijbelse
grondslag, zodat de diakenen voldoende informatie krijgen over wat deze instellingen kunnen
doen en deze steunen door gebed en financiële steun vanuit de gereformeerde kerken;
2. bevorderen dat de onder b1 bedoelde instellingen, door samenwerking of anderszins, een
onderling afgestemd en behoefte dekkend zorgaanbod realiseren;
3. plaatselijke kerken die overwegen financiële steun te verlenen aan een bepaalde, op
bovenlokaal niveau werkzame instelling, desgevraagd dienen met informatie over de betrokken
instelling en met advies;
4. steunverzoeken van hulpverlenende instellingen die zich tot de kerken wenden, beoordelen en
(bij gunstige beoordeling) een voor de kerken/diaconieën bestemde aanbeveling afgeven;
5. op verzoek van een onder b1 bedoelde instelling, die beoogt om binnen de gereformeerde
kerken een bestuurlijke medeverantwoordelijkheid te verankeren, een bestuurder van die
instelling voordragen of benoemen, die niet lid is van het Generaal Diaconaal Deputaatschap
(GDD);
c. indien nodig initiatieven nemen om overheden te informeren over de zienswijze van de kerken
inzake een aangelegenheid van diaconaal belang, in goed overleg met de deputaten voor de relatie
tussen kerk en overheid;
d. goede studie maken van onderwerpen die van belang zijn voor een bijbelse en actuele visie op de
taak en werkwijze van diakenen, diaconieën en het diaconaat van de gemeente;
e. in samenspraak met aanpalende deputaatschappen bezien, welke vormen van samenwerking en
onderlinge afstemming van werkzaamheden mogelijk zijn, teneinde de door de kerken beschikbaar
gestelde personele en materiële middelen zo doelmatig mogelijk te besteden.

Voor andere besluiten van de Generale Synode Ede 2014 inzake GDD:
zie document
1. rapport deputaten voor generale diaconale zaken (GDD)
2. brief van de Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord (31-01-2014) met opmerkingen over rapport GDD.