Menu

Deputaten Evangelie & Moslims bouwt aan respectvolle relaties met moslims waarbij in woorden en daden zichtbaar wordt dat Jezus Christus het waard is om geëerd en gediend te worden als Redder en Heer. Het deputaatschap ondersteunt christelijke gemeenten in ons land om gelovigen uit de wereld van de islam van harte welkom te heten, om samen de rijkdom van het evangelie van Jezus Christus te leren kennen en daaruit leven.

Contact
Website: www.evangelie-moslims.nl

Actuele rapporten
Beleidsrapporten
Jaarrapporten

Rapporten van voorgaande synodes
Acta

Besluiten Generale Synode Ede 2014
Besluit 3:

a. de bijdrage voor E&M voor de jaren 2015 – 2017 vast te stellen op € 46.000 per jaar; en minimaal hetzelfde bedrag voor het jaar 2018;

b. de kerken via deputaten financiën en beheer te verzoeken dit bedrag bijeen te brengen door middel van een jaarlijkse collecte, waarvan de
opbrengst aan E&M afgedragen zal worden; indien de opbrengst van de collecten beneden het vastgestelde bedrag blijft, het resterende bedrag uit de algemene kas van de generale synode aan te vullen, voor zover dit niet kan worden gedekt uit de overschotten van voorgaande twee jaren. Overschotten worden als bestemmingsreserve E&M beheerd door de deputaten F&B en na verrekening jaarlijks aan E&M beschikbaar gesteld;

c. E&M te verzoeken, het meerdere bedrag dat na afloop van een synode-periode ontvangen wordt, in goed overleg met deputaten E&M zo
mogelijk te besteden aan een project binnen de Gereformeerde Kerken.