Menu

Het deputaatschap financiën en beheer reguleert en beheert de financiën van de generale synode en de deputaatschappen. Het bewaken van het niveau van de landelijke quota is daarvoor een belangrijk aspect. Andere belangrijke taken zijn het stroomlijnen van de arbeidsvoorwaarden van personeel in dienst van deputaatschappen en het beheersen van financiële, personele en fiscale risico’s.

Contact
E-mailadres: financien@gkv.nl
Contactpersoon: J. van Eijsden, Ermelo (secretaris)

Generale quaestor: dhr. H. Rompelman, Amersfoort, e-mail: quaestor@gkv.nl

De synode benoemde de volgende deputaten:
J. van Eijdsen, Ermelo, R. de Graaf, Groot-Ammers (voorzitter), A. Lootens, Ermelo, H. Rompelman (quaestor), R. Postma, Amersfoort, R. van Tatenhove, Berkel en Rodenrijs, N. Versteeg, Beemte Broekland.

 

Opdracht/besluiten van de Generale Synode Meppel 2017
Taken voor deputaatschappen en kerken
Deputaatschappen zijn zelf verantwoordelijk voor een goede en deskundige financiële administratie en verantwoording, voor zover deze taak niet is overgedragen aan F&B.
Kerkenraden en Commissies van Beheer zijn verantwoordelijk voor het verwerven van voldoende financiële middelen en een goed financieel beheer binnen hun kerk. Zij betrekken hun leden daarbij zoveel mogelijk door regelmatige goede voorlichting over de begrotingen en de ontwikkeling van inkomsten (VVB, collecten etc.) en uitgaven. M.b.t. collecten voor specifieke doelen kunnen de betrokken instellingen vaak goede beamerpresentaties leveren.
Indien desondanks onvoldoende middelen kunnen worden verworven om de quota te kunnen voldoen, dient de betreffende kerkenraad F&B daarover tijdig schriftelijk te informeren. De eerstaangewezen kerkelijke weg is dan dat men financiële hulp vraagt aan de classis waar men deel van uitmaakt.

Hoofdtaken van het deputaatschap 
Het deputaatschap reguleert en beheert de financiën van de generale synode en de deputaatschappen als geheel en adviseert de synode over het integrale financiële beleid voor de synode en de deputaatschappen. Een aantal grotere deputaatschappen voert zelf het financiële beheer uit in overleg met F&B.
De belangrijkste taken die hieruit voortvloeien zijn:

  • formuleren en ondersteunen bij de uitvoering van beleid inzake financiële, materiële, personele en fiscale zaken;
  • beoordelen van de begrotingen en jaarrekeningen van de deputaatschappen en het adviseren van de synode over deze begrotingen;
  • centraal innen van de door de synode vastgestelde quota;
  • er op toezien dat de deputaatschappen zorgen voor een goede financiële verantwoording en beschikken over de noodzakelijke reserves in relatie tot de risico’s;
  • het onderhouden van regelmatige contacten met de deputaatschappen en met andere (kerkelijke) organisaties die verwante taken uitvoeren.


Besluit 3:
de berekening van het landelijk quotum met ingang van 2018 te baseren op het aantal belijdende leden (BL) + 50% doopleden (50% DL).

Grond:
Conform de opdracht van de GS Ede 2014 (Acta art. 108, besluit 6.2) hebben deputaten gekeken naar een verantwoorde verdeling van de kerkelijke quota, die recht doet aan kinderrijke gemeenten en tegemoet komt aan vergrijzende gemeenten.

Besluit 4:
deputaten F&B op te dragen:

  1. actief deel te nemen aan initiatieven om de kerkelijke lasten verder te beheersen en de structuur van landelijke kerkelijke organen zo effectief en efficiënt mogelijk te organiseren;
  2. actief andere deputaten te adviseren bij de uitwerking van voorstellen met financiële gevolgen voor de toekomst.

 


Vaststelling quotum 2017

De Generale Synode van Ede 2014/2015 heeft de begrotingen van alle deputaatschappen voor de jaren 2015 t/m 2017 vastgesteld (zie Acta Ede 2014/2015 hoofdstuk 9, bijlage 9.3).

Op basis hiervan hebben wij het quotum voor 2017 bepaald op € 25,91 per kerklid.

Overzicht berekend quotum 2017
(bedragen in € per lid)

Omschrijving Quotum 2017 Quotum 2016
Theologische Universiteit 14,34 14,32
Hulpbehoevende studenten (art. 19 KO) 1,60 1,59
Zending en hulpverlening (IRTT) 0,42 0,42
Subtotaal opleidingen 16,36 16,33
Praktijkcentrum 2,53 2,51
Steun missionaire projecten 2,04 2,43
Diaconaal Steunpunt 0,84 0,85
Overige quota 6,04 5,98
Subtotaal overige deputaatschappen 11,45 11,77
Mutatie centrale algemene reserve C.A.R. – 1,90 – 1,85
Totaal quotum per lid  25,91 26,25

 

Overzicht quota 2010-2017

Ten slotte volgt hieronder nog een overzicht van de quota over de jaren 2010 – 2017:

jaar                  per ziel                  per belijd.lid

2010                36,93
2011                33,96
2012                32,84
2013                32,84
2014                31,50
2015                29,17                       44,75
2016                26,25                       40,18
2017                25,91                       40,00

 

Actuele rapporten
Beleidsrapporten

Rapporten van voorgaande jaren
Acta