Menu

De deputaten Geestelijke verzorging militairen beheert een eigen website met informatie voor militairen die aangesloten zijn bij de GKv, de achterban van militairen, met name bij uitzending, kerkenraden en contactpersonen.

Contact
Webadres: www.militairen.gkv.nl
E-mailadres: secretarisgvm@gkv.nl

Via de beveiligde website www.netwerk.militairen.gkv.nl kunnen gereformeerde militairen hun gegevens en plaatsingen invoeren en delen met mede christen militairen. Zo kunnen ze van elkaar weten waar ze zijn geplaatst en elkaar beter tot een hand en een voet zijn.

Actuele rapporten
Beleidsrapporten
Jaarrapporten

Rapporten voorgaande synodes
Acta

Opdracht Generale Synode Ede 2014:

opnieuw deputaten geestelijke verzorging militairen te benoemen, met de volgende opdracht:

 1. als instantie te fungeren waaraan de overheid (c.q. de hoofdkrijgsmachtpredikant) mededeling kan doen, indien zij een of meer krijgsmachtpredikanten uit de Gereformeerde Kerken wenst;
 2. de ontwikkeling in de (geestelijke verzorging binnen de) krijgsmacht zo nauwkeurig mogelijk te volgen, te toetsen en zo nodig daarop in te spelen;
 3. een nauw contact met de hoofdkrijgsmachtpredikant te onderhouden om zo mogelijk tot goede afspraken te komen voor een verantwoord functioneren van door onze kerken uitgezonden krijgsmachtpredikanten;
 4. het lidmaatschap van de CIO-M te continueren en daarin naar vermogen een constructieve bijdrage te leveren;
 5. ijverig te zoeken naar predikanten die geschikt en bereid zijn de functie van krijgsmachtpredikant te vervullen en zo te komen tot een bezetting van de plaatsen die voor gereformeerde predikanten beschikbaar zijn. Daarbij dient gehandeld te worden conform de door de GS Zuidhorn 2002-2003 vastgestelde en door de GS van Harderwijk 2011-2012 gewijzigde regelingen A, B en C;
 6. ten aanzien van hun arbeid zo nodig met voorstellen te komen in overleg met deputaten relatie kerk en overheid;
 7. geregeld contact te onderhouden met de krijgsmachtpredikanten om van hen rapport te ontvangen van hun werkzaamheden, hen bij te staan in de uitoefening van hun functie en van hen informatie te ontvangen over de stand van zaken;
 8. het onderhouden van een netwerk van gereformeerde militairen in binnen- en buitenland;
 9. het onderhouden van contacten met het thuisfront van gereformeerde militairen, met inschakeling van de thuiskerken;
 10. het begeleiden van gereformeerde militairen bij hun plaatsing in of uitzending naar het buitenland;
 11. het, op basis van bestudering van de ontwikkelingen binnen de krijgsmacht, opstellen van nota’s en adviezen, die in de contacten met de hoofdkrijgsmachtpredikant en bij de deelname aan de CIO-M een constructieve bijdrage aan de geestelijke verzorging van militairen kunnen betekenen;
 12. in overleg te treden met deputaten Geestelijke Verzorging van de Christelijke Gereformeerde kerken en de Nederlands Gereformeerde kerken en gezamenlijk te onderzoeken of de samenwerking geïntensiveerd kan worden, waarbij de zelfstandigheid van de deputaatschappen gewaarborgd blijft;
 13. onderzoek te doen naar de wenselijkheid van de vorming van een algemeen deputaatschap ‘categoriaal pastoraat’;
 14. bij dit onderzoek zowel de vanuit de kerken werkzame predikanten/geestelijk verzorgers die categoriaal pastoraat verrichten te betrekken als de daaromheen georganiseerde deputaatschappen.

 

Grond (m.b.t. opdracht m – n):
niet alleen de legerpredikanten, ook de dovenpredikant, de penitentiair predikant en de predikanten/geestelijk werkers in zorginstellingen vormen een bijzondere categorie predikanten. De meesten van hen krijgen van onderscheiden deputaatschappen ondersteuning c.q. begeleiding, gespecialiseerd op het ene terrein waarop zij hun werk doen. Het is de moeite waard te onderzoeken of die ondersteuning c.q. begeleiding geoptimaliseerd kan worden wanneer die, vanwege het speciale wat die predikanten delen, in handen is van een deputaatschap ‘categoriaal pastoraat’.