Menu

Deputaten Herziening kerkorde zijn destijds benoemd om een nieuwe tekst voor de Kerkorde te ontwerpen. Aan deze opdracht is voldaan door de vaststelling in tweede lezing door de Generale Synode van Ede 2014 van de herziene Kerkorde, die op 1 juli 2015 in werking zal treden.

De Generale Synode van Ede heeft een nieuw deputaatschap Kerkorde benoemd met de volgende opdracht:

 1. het werk aan de generale regelingen, zoals dat door de synode van 2011-2012 in gang gezet is en op de synode van 2014 nog niet kon worden afgerond, voort te zetten;
 2. de door de laatste generale synode genomen besluiten waar nodig te integreren in de generale regelingen;
 3. de verantwoordelijkheid te dragen voor de publicatie en het (inhoudelijk) beheer van de kerkorde, de generale regelingen en besluiten én de modellen en handreikingen op de website van de kerken, www.gkv.nl;
 4. als adres te fungeren voor het melden van eventuele knelpunten bij de toepassing van de kerkorde in de praktijk;
 5. de kerken desgevraagd te dienen met voorlichting over de nieuwe kerkorde;
 6. kerkelijke vergaderingen desgevraagd te dienen met advies bij de overgang naar de nieuwe kerkorde;
 7. de generale synode desgewenst te dienen met adviezen op het gebied van kerkrecht en kerkorde.

 

Met betrekking tot onderdeel a. heeft de generale synode deputaten kerkorde opgedragen de volgende generale regelingen te ontwerpen en voor te leggen aan de volgende generale synode:

 1. de Generale regeling voor predikantszaken, als bedoeld in artikel B8 van de kerkorde 2014, alsmede een Generale regeling voor kerkelijk werkers, op grond van artikel B31.3 van de kerkorde 2014;
 2. de Generale regeling voor de kerkdiensten, als bedoeld in artikel C37.2 van de kerkorde 2014;
 3. de Generale regeling voor het lidmaatschap, als bedoeld in artikel C43.2 van de kerkorde 2014;
 4. een Generale regeling tot uitwerking van de plicht tot geheimhouding, als bedoeld in artikel C49.3 van de kerkorde 2014.

Zie voor de kerkorde c.a.: https://www.gkv.nl/kerkorde/

 

Contact
Postadres: Kleine Gracht 6, 8051 VK Hattem
Contactpersoon: dhr. L.H. Olde, e-mail: kerkorde@gkv.nl

Het deputaatschap Kerkorde bestaat uit ds. P. Niemeijer (voorz.), ds. K. Harmannij, mr. P.T. Pel, mr. J. Storm, prof.dr. M. te Velde en dhr. L.H. Olde (adm.).

Actuele rapporten (toelichting: bevat links naar beleidsrapporten)

Jaarrapporten

Rapporten van voorgaande jaren
Acta