Menu

De Generale Synode Ede 2014-2015 stelde een nieuw deputaatschap in: kerkelijke lasten

Contactpersoon:
A. Niemeijer – secretaris, mailadres: kerkelijkelasten@gkv.nl

Besluit:
een deputaatschap in te stellen met als opdracht om aan de generale synode 2017 een rapport uit te brengen en voorstellen te doen aan de hand van een onderzoek naar de totale som van de quota die binnen de kerken worden geheven en hoe die quota kunnen worden beheerst en bij voorkeur structureel worden verlaagd.
Daarbij dient dit deputaatschap in ieder geval:
– te werken vanuit de geestelijke houding dat ‘geven gelukkiger maakt dan ontvangen’ (Hand. 20:35);
– alle quota en andere bijdragen in kaart te brengen die binnen de GKv worden geheven ten behoeve van taken anders dan voor het werk van de eigen gemeente;
– zo mogelijk een vergelijking te geven van de quota die binnen de CGK en NGK worden geheven met een analyse van de verschillen t.o.v. de GKv en die in het verdere onderzoek te betrekken;
– vanuit beleidsmatig perspectief te onderzoeken of het nodig of wenselijk is alle taken die momenteel binnen het GKv-kerkverband worden uitgevoerd, te blijven uitvoeren op grond van gebleken nut en noodzaak; dit deputaatschap zal daarbij gebruik maken van het rapport ‘Anders samen’ van DGSO aan de GS van Zwolle-Zuid 2008;
– met inschakeling van alle deputaatschappen en andere betrokkenen een onderzoek in te stellen of het mogelijk is om taken efficiënter en effectiever uit te voeren door coördinatie, clustering, samenwerking of fusering van deputaatschappen en/of andere instellingen binnen onze kerken; dit deputaatschap zal daarbij gebruik maken van het rapport ‘Anders samen’ van DGSO aan de GS van Zwolle-Zuid 2008;
– te onderzoeken of samenwerking met christelijke (hulp)organisaties mogelijk is, zowel binnen als buiten het GKv-kerkverband;
– na te gaan welke (andere) vormen van financiering voor bepaalde taken mogelijk zijn als alternatief voor het heffen van een quotum; en de betrouwbaarheid van deze andere vormen van financiering te vergelijken met het quota systeem;
– aandacht te geven aan de financiële gevolgen van de verwachte vermindering van het aantal predikanten in de komende jaren en de effecten daarvan op de verdeling van de kerkelijke lasten binnen het kerkverband.
Voor deze opdracht wordt voor de jaren 2015 – 2017 een budget beschikbaar gesteld van € 4.000 per jaar, als incidentele opdracht te dekken uit niet geraamde rente-inkomsten van F&B. (totaal € 12.000)

Voordat bovengenoemd deputaatschap kan komen tot een aanbeveling, is naast alle te verzamelen gegevens, het inventariseren van uw mening en visie een voorwaarde! Vul daarom, vóór 1 mei a.s., onderstaande enquête in (dit kost u slechts 15 minuten). Het is belangrijk dat de enquête wordt ingevuld door iemand van de kerkenraad, bij voorkeur in overleg met één of twee anderen. Voor het gezamenlijk vooraf doorspreken van de enquête is deze printversie beschikbaar. Via onderstaande link opent u de online-versie voor het daadwerkelijk invullen en verzenden.

LINK NAAR ENQUETE

De resultaten van deze enquête worden anoniem verwerkt in een eindrapport. De rapportages worden in eerste instantie alleen gebruikt voor nadere uitwerking door genoemde deputaatschappen. In de eindrapportages aan de Synode van 2017 kunt u alle resultaten en bevindingen terugvinden. Daarover informeren wij u tijdig.

Steunpunt Kerkenwerk is gevraagd dit onderzoek te faciliteren omdat de onderwerpen nogal gelinkt zijn aan het project Cijfers & Feiten. Mocht u vragen hebben dan kunt u het SKW bureau benaderen via info@steunpuntkerkenwerk.nl of telefonisch 038 – 427 04 55.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!