Menu

In voorgaande jaren zijn door verschillende Generale Synodes deputaatschappen benoemd, met onder andere als opdracht om de herziening van de kerkorde voor te bereiden en voorstellen te doen voor generale regelingen die de bepalingen van de kerkorde nader uitwerken. Vanwege de voltooide herziening van de kerkorde en de vorderingen in het opstellen van generale regelingen is de taak van deputaten verschoven, en ligt tegenwoordig meer nadruk op het adviseren omtrent kerkrechtelijke vraagstukken met een algemeen karakter.

De Generale Synode van Meppel heeft daartoe een nieuw deputaatschap Kerkrecht benoemd. Het deputaatschap is niet alleen belast met advisering, maar ook met het in ontvangst nemen van signalen van knelpunten in de toepassing van de kerkorde en met het publiceren van het geldende kerkrecht. Het deputaatschap heeft niet als taak te adviseren bij vragen die verbonden zijn aan een kerkelijk geschil, maar kan vragenstellers wel verwijzen naar de juiste personen of instanties.

Contact
Contactpersoon: dhr. H.F. Westerman
Postadres: Boekweitakker 22, 8091 MR  Wezep
E-mail: kerkrecht@gkv.nl

Het deputaatschap Kerkorde bestaat uit: ds. P. Niemeijer (voorz.), mr. J.P.A. Boersma, mr.dr. W. Geelhoed, ds. K. Harmannij, dr. R.T. te Velde en H.F. Westerman.

Opdracht
De Generale Synode van Meppel heeft het deputaatschap Kerkrecht de volgende opdracht gegeven:

 1. de door de laatste generale synode genomen besluiten waar nodig te integreren in de generale regelingen;
 2. als adres te fungeren voor het melden van eventuele knelpunten bij de toepassing van de kerkorde in de praktijk;
 3. de kerken desgevraagd te dienen met voorlichting over de kerkorde;
 4. de generale synode desgewenst te dienen met adviezen op het gebied van kerkrecht en kerkorde;
 5. de verantwoordelijkheid te dragen voor de publicatie en het (inhoudelijk) beheer van de kerkorde, de generale regelingen en besluiten én de modellen en handreikingen op de website van de kerken, www.gkv.nl/kerkorde;
 6. met betrekking tot kerkrechtelijke deskundigheidsbevordering:
 7. zorg te dragen voor handhaving en overdracht van de vereiste kerkrechtelijke kennis binnen het deputaatschap en de kring van actieve kerkrechtelijke deskundigen;
 8. bij te dragen aan initiatieven om samen met de TU of andere instanties of personen de kerkrechtelijke kennis en toepassing daarvan in de kerken te vergroten;
 9. met betrekking tot multidisciplinaire bezinning:
 10. in te gaan op verzoeken om kerkrechtelijke inbreng van de kant van deputaatschappen en kerkelijke instanties;
 11. deel te nemen aan multidisciplinair overleg over predikantszaken en de praktijk van het kerkelijk leven in de gemeenten;
 12. met betrekking tot kerkrechtelijke advisering:
 13. kerkrechtelijke vragen met een in hoofdzaak informatief en generiek karakter die van de kant van kerken, kerkelijke vergaderingen, kerkelijke functionarissen en instanties en kerkleden binnenkomen te beantwoorden dan wel deze door te geleiden naar de daarvoor beschikbare instanties en/of deskundigen;
 14. bij kerkrechtelijke vragen die op enige wijze verbonden zijn aan een kerkelijk geschil de vragenstellers door te verwijzen naar de daarvoor bestaande kerkelijke instanties en professionele adviseurs.
 15. de in artikel 1.4 van de generale regeling kerkdiensten (en elders) gestelde beperking nader te verantwoorden dan wel de synode voor te stellen daarin wijzigingen aan te brengen.


Rapporten
Zie voor de beleidsrapporten van het deputaatschap Herziening Kerkorde: Beleidsrapporten GS 2014.

Zie voor het rapport en het aanvullend rapport van het deputaatschap Kerkorde: Beleidsrapporten GS 2017.

Vindplaatsen van kerkrecht
Zie voor de kerkorde, generale regelingen, modellen, handreikingen etc.: https://www.gkv.nl/kerkorde/. De tekst van de kerkorde en van de aanverwante regelingen zoals die op deze website wordt gepubliceerd is de enige die rechtsgeldig is.

De acta van de meest recente Generale Synodes worden gepubliceerd op www.gkv.nl.

De website www.kerkrecht.nl biedt toegang tot oudere acta en tot verschillende (historische) kerkordes. Daarnaast bevat deze website veel verwijzingen naar kerkrechtelijke literatuur.