Menu

Het hart van het kerk zijn ligt bij de zondagse kerkdiensten. Plaatselijk is de kerkenraad verantwoordelijk voor die diensten. Landelijk zet de generale synode lijnen uit, met behulp van gezamenlijke afspraken en voorzieningen zoals het Gereformeerd Kerkboek, en verder door adviezen, informatie en stimulansen voor bezinning.
De synode heeft voor dit alles het deputaatschap eredienst benoemd. Dit deputaatschap houdt zich bezig met de opdrachten van de synode, en voor de advies- en ondersteuningstaak is er het Steunpunt Liturgie.

Contact
Postadres: Mozartweg 77c, 3816 LM Amersfoort
E-mailadres: eredienst@gkv.nl 
Contactpersoon: mevr. M. J.G. Douma
Leden: H. Borkent-Vegter, M.J.G. Douma, C.F. Geerds, E.R. Helder, E.J. Sytsma,W. van der Schee, J.E. Woudt, M. de Niet (eredienst), F.J.H. Berghuis, M.O. ten Brink (bijbelvertaling).

Contact Steunpunt Liturgie
Contactpersoon: Anje de Heer
Postadres: Koningin Wilhelminalaan 3-5
E-mailadres: liturgie@gkv.nl
www.steunpuntliturgie

Actuele rapporten
Beleidsrapporten
Jaarrapporten

Rapporten van voorgaande jaren
Acta

Overige teksten e.a.
Handreiking voor opwekkingsliederen
Handreiking Psalmen voor Nu
Handreiking Liedboek

Besluiten Generale Synode Ede 2014
Een van de meest in het oog springende besluiten van deze synode geldt het Kerklied. De synode besloot, tegen de achtergrond van artikel C37.1 van de nieuwe Kerkorde, dat de eerste verantwoordelijkheid voor een juiste liedkeuze in de erediensten ligt bij de kerkenraden. Verder besloot de synode dat twee bundels de basis voor het kerklied vormen: het nieuwe Liedboek en het nieuwe Gereformeerd Kerkboek. Het nieuwe Liedboek is daarbij de ‘volledige’bundel en het nieuwe Gereformeerd Kerkboek een aanvullende identiteitsbundel. Bij het Liedboek wordt de kerken geadviseerd om met een muziekprofiel te werken. Het nieuwe Gereformeerd Kerkboek zal eind 2015 verschijnen, onder supervisie van de deputaten eredienst en in samenwerking met deputaten administratieve ondersteuning.
Verder is het werk aan de Liturgische formulieren afgerond. Deze formulieren zullen in hun nieuwe en definitieve gedaante opgenomen worden in het Gereformeerd Kerkboek.
Het deputaatschap Bijbelvertaling is opgeheven, maar het aandachtsgebied is nu ondergebracht in het deputaatschap eredienst; twee deputaten zijn verantwoordelijk voor deze taken.

Opdracht Generale Synode Ede 2014

  • Informatie en advies t.a.v. liturgie en kerkmuziek via het Steunpunt Liturgie;
  • Implementatie van het Liedboek 2013, ondersteuning en advies daarbij o.a. door een handreiking;
  • Uitgave van het definitieve Gereformeerd Kerkboek;
  • Aan de volgende synode een voorstel doen over de rol van het kerkverband t.a.v. het nieuwe kerklied ná de uitgave van het Gereformeerd Kerkboek;
  • Handreiking met betrekking tot het kerkmuziekbeleid ter plaatse in een diverse cultuur (met aandacht voor het opstellen van een beleidsplan, een muziekprofiel en de toepassing van de regeling kerkmuziek);
  • Activiteiten t.a.v. het bijbelvertaalwerk in Nederland: representatie en vertegenwoordiging, contact NBG o.a. m.b.t. de revisie van de NBV, advies m.b.t. de Bijbel in gewone taal bij vormen van kerkelijk onderwijs en pastoraat.