Menu

De oorspronkelijke taak van het deputaatschap Mediazaken, – namelijk het realiseren van uitzendingen van kerkdiensten op de landelijke radio en televisie – , is in de afgelopen synodeperiode van 2014 (grotendeels) vervallen. Er vindt een verschuiving plaats naar een nieuwe opdracht, zoals die door de generale synode van 2011 al is ingezet en in 2014 is aangescherpt.

Want naast de uitzendingen van kerkdiensten op de landelijke TV en radio is er ook aandacht voor media activiteiten op plaatselijk niveau. Dat gebeurt door wensen en eisen op dit terrein te inventariseren, te verzamelen en voor elkaar beschikbaar te maken/hebben. Er is aandacht voor de (nieuwe) media, websites en het gebruik van beamers in onze kerken. Kortom, het deputaatschap hoopt een richtingaanwijzer te zijn voor alle mediazaken, die zowel het landelijk kerkverband aan gaan, als ook een plaatselijke kerk. Hierin wordt nauw samengewerkt met de deputaten mediazaken van de CGK, o.a. in het platform kerkzijnonline.nl.

Verder werken deputaten mediazaken (samen met de LPB) aan een portal voor beamteams. Daar is veel informatie te vinden over beamergebruik in de kerken, licenties en whitepapers over allerhande onderwerpen die van belang zijn voor onze (technische) kerkelijk werkers. Ook is er gelegenheid om onderling met elkaar te communiceren en van elkaar te leren.

Contact
Postadres: Postbus 499, 8000 AL Zwolle
E-mailadres: mediazaken@gkv.nl
Contactpersoon: dhr. D. Scheepstra, T (06) 14446648

Actuele rapporten
Beleidsrapporten
Jaarrapporten

Rapporten van voorgaande jaren
Acta

Opdracht van de Generale Synode Ede 2014
a. de ontwikkelingen in omroepland nauwlettend te volgen en waar mogelijk het uitdragen van het evangelie binnen het Nederlands Publieke Omroepbestel te waarborgen;
b. een archief aan te leggen van opgenomen RTV-kerkdiensten van de Gereformeerde kerken en dat op een duurzame wijze raadpleegbaar te maken;
c. indien uitzendingen niet meer mogelijk blijken via het Nederlands Publieke Omroepbestel, zoveel als mogelijk samen met CGK, NGK en vGKN, te zoeken naar alternatieven om het evangelie via de (nieuwe) media uit te dragen;
d. de eerstvolgende generale synode te dienen met een rapport over de manier waarop “nieuwe media” met vrucht gebruikt kunnen worden door de kerken op plaatselijk en landelijk niveau.