Menu

man/vrouw in de kerk – Actueel

Man Vrouw en Ambt – hoe verloopt het proces in de kerken?
Aan de scriba’s van alle kerken binnen de GKv wordt half maart een vragenlijst opgestuurd. Deputaten Man Vrouw in de Kerk willen middels dit onderzoek in kaart brengen hoe ver het proces in de kerken is naar aanleiding van de uitspraken van de Generale Synode in 2017. Toen is het besluit na jaren van besprekingen gevallen: de lokale GKv-kerken mogen ervoor kiezen om vrouwen te aanvaarden in het ambt, met alles wat daarbij hoort. Waar staan de kerken sinds deze synode? Wat zijn ze van plan? Wat is er al gebeurd?

Misschien zijn sommige kerken nog in afwachting van wat er op de volgende Synode gezegd zal worden in vervolg op het besluit, misschien zijn andere kerken al bezig met besluitvorming en hebben ze al vrouwelijke ambtsdragers bevestigd.

Half maart tot half april 2019 zal de enquête uitstaan. We hopen de ingevulde vragenlijsten te ontvangen en te analyseren. Dit zullen deputaten meenemen in hun definitieve rapportage, om de Generale Synode van 2020 te Goes zodoende te informeren over de voortgang van het proces.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Regioavonden voorbij – informatieavonden voor eigen gemeente nog steeds mogelijk!
Oók in het seizoen 2018-19 kan uw eigen gemeente voorlichting krijgen over de besluiten van de GS Meppel 2017 over man, vrouw en ambt.
Die opdracht heeft de synode meegegeven aan deputaten man/vrouw in de kerk. Want het is een veelomvattend thema, waarover nog allerlei bezinning gaande is. De besluiten zijn ook niet in één zin samen te vatten en het is goed, helder te krijgen hoe de GS tot de besluiten kwam en wat ze inhouden.
In totaal hebben in seizoen 2017-18 een kwart van de kerken (ongeveer 70 gemeenten) hulp bij het bezinningsproces ontvangen van deputaten of oud-synodeleden op persoonlijke titel.
Deze hulp is dus nog steeds mogelijk!

Regioavonden
Voor kerkenraden en commissies m/v zijn in de periode vóór de zomervakantie uiteindelijk drie regioavonden belegd in samenwerking met het Praktijkcentrum (Groningen, Dordrecht en Leeuwarden).
Ingeleid door een ‘deskundige’ begon de avond met een inhoudelijke bespreking over M/V. Vervolgens konden de bezoekers met elkaar nadenken over het proces in de gemeente, onder begeleiding van een medewerker van het Praktijkcentrum. Dit project is afgerond.

.. en verder
zullen deputaten MViK zich bezig gaan houden met het inventariseren hoe de plaatselijke kerken en classes omgaan met de genomen besluiten (in samenwerking met het Praktijkcentrum, het onderzoeksrapport vindt u hier) en worden ingediende revisieverzoeken bekeken om eraan mee te werken dat ze op een goede manier op de tafel van de volgende synode verschijnen.

—   —  —    —   —   —   —   —   —   —   —   —

Deputaten man/vrouw in de kerk (MVIK) heeft de opdracht de synodebesluiten over het samen dienen van mannen en vrouwen in de kerkelijke ambten, toe te lichten in de plaatselijke kerken en classes. Verder houden zij zich bezig met het ontwikkelen en verzamelen van materiaal ten dienste van het bezinningsproces in plaatselijke kerken en classes.

Contact
E-mailadres: mvindekerk@gkv.nl
Ria Nederveen-van Veelen, secretaris
Lydia Postma-Douma, 2e secretaris
T 06 – 31 68 47 29

Woordvoerder/persvoorlichter:
ds. G.E. Messelink te Maassluis, e-mail: g.e.messelink@kpnmail.nl;  T (010) 59 11 400.

In het deputaatschap hebben zitting:
Ineke Baron-Janssen, Dick Dreschler, Hans de Haan, Jan Knepper (vz), Aliëtte Meerveld-Poortinga, Gerhard Messelink, Ria Nederveen-van Veelen en Coby Pel-Verkade.

Begeleiding
Deputaten zijn diverse keren gevraagd mee te denken met kerkenraden over een route voor de eigen gemeente. Ongeveer 60 kerken hebben deputaten gevraagd om begeleiding op een gemeenteavond. Over het algemeen zijn de gemeenteavonden een (soms eerste) stap in de bezinning. Deputaten​, een lid van het vorige deputaatschap MVEA​ of iemand uit een pool van synodeleden geeft een toelichting van de GS-besluiten. De avond wordt verder vaak gebruikt voor het aangaan van het onderlinge gesprek.

Classisconferentie
Ook vond er onlangs een classisconferentie plaats in Classis Zeeland. Daar koos men ervoor zich met een heel aantal kerkenraden te bezinnen op de inhoud en de procesbegeleiding in de gemeente rond Man Vrouw in de Kerk.​ En er is een avond geweest met de predikantenvereniging.​

De insteek van deputaten is om kerkenraden en gemeenten te helpen samen verder te komen als gemeente van Christus. En middels een gezamenlijk gesprek in de gemeente toe te werken naar stappen die je zoveel mogelijk met elkaar kunt dragen, passend bij je eigen situatie.

Handreiking bezinning MVeA-besluiten voor kerkenraden
Voor de begeleiding van het totale proces in de gemeente, zal naast de bijbels inhoudelijke bezinning ook bijvoorbeeld de besluitvorming en het omgaan met meningsverschillen een plek moeten krijgen. Daarvoor ontwikkelden deputaten eind 2017 de Handreiking bezinning MVeA-besluiten voor kerkenraden. Doel is kerkenraden te helpen in Christus met elkaar en de gemeente op weg te gaan, en vanuit eigen bezinning ook leiding te geven aan een proces in de gemeente naar aanleiding van de synodebesluiten.

Deze handreiking is bedoeld om kerkenraden te helpen:

  • in Christus met elkaar en de gemeente op weg te gaan;
  • zich als kerkenraad te bezinnen;
  • een route te kiezen voor de gemeente in het proces naar aanleiding van de synodebesluiten;
  • in samenspraak met de gemeente een visie te ontwikkelen over m/v en ambt in de eigen gemeente.

Het materiaal in gericht op de kerkenraden die het eerste aanspreekpunt zijn in de zorg voor de plaatselijke gemeenten.

Kerkenraden en andere belangstellenden kunnen deze handreiking downloaden en gebruiken bij het gesprek in de kerkenraad en in de gemeente.

Inhoud Handreiking
1. Inleiding
2. Stappen voor een kerkenraadsbezinning
3. Vraagstelling aan de gemeente
4. De gemeente aan het werk
5. Naar een besluit
6. Tenslotte

Bijlage A. Positie van de gemeente en vraagstelling
Bijlage B. Voorbeelden van middelen om de gemeente te betrekken
Bijlage C. Voorbeelden van soorten besluiten en manieren om besluiten te nemen
Bijlage D. Voorbeelden van werkvormen

Meer informatie
1. Toelichting GS Meppel bij besluiten MV en ambt
2. Toelichting deputaten MVik bij de besluiten
3. Advies bij knelpunten
4. Werkvormen
5. Bevestiging van mannen en vrouwen in niet-ambtelijke diensten
6. Literatuurlijst
7. Preken over omgaan met verschillen, ambt, liefde en vrede, samen dienen, enz.

Eerdere onderzoeken en rapporten
Oriënterend kwalitatief vooronderzoek – het rapport
Kwantitatief onderzoek –  het rapport
In april 2016 is de eerste brochure uitgekomen

Rapporten deputaatschap M/V en ambt ter voorbereiding op de synode van Meppel 2017
Rapport M/V en ambt – pijnpunten rond vrouw en ambt
Preliminary Report M/F and Office – the sore points (English version)
Handreiking voor gesprek over pijnpunten
Beleidsrapport 2017 MV en ambt – Samen dienen – Hier vindt u ook de samenvatting van het rapport

Opdracht van de GS Meppel 2017

  1. de besluiten over het samen dienen van mannen en vrouwen toelichten in plaatselijke kerken en classes;
  2. materiaal verzamelen en ontwikkelen ten dienste van het bezinningsproces in plaatselijke kerken en classes;
  3. advies en begeleiding geven bij knelpunten met betrekking tot de genomen besluiten (in samenwerking met de deputaten kerkrecht);
  4. advies geven met betrekking tot de bevestiging van mannen en vrouwen in ambtelijke en niet-ambtelijke diensten (in afstemming met de deputaten eredienst);
  5. inventariseren hoe de plaatselijke kerken en classes omgaan met de genomen besluiten (in samenwerking met het Praktijkcentrum).


Rapporten van voorgaande synodes
Acta