Menu

Hoe moet de kerkenraad de gemeente raadplegen?

Is het voldoende dat de kerkenraad dat besluit over de openstelling van de ambten neemt, gehoord de gemeente? Of is het noodzakelijk of gewenst dat we onze gemeenteleden hierover laten stemmen? Is daar kerkrechtelijk iets over te zeggen?

De vraag is onder andere hoe we de gemeente hierin meenemen en hoe we er uiteindelijk over zullen besluiten. We hebben de verschillende stappen op deze weg redelijk helder voor ogen, onder meer door nadrukkelijk de gelegenheid voor het onderlinge gesprek te geven en te vragen om reacties naar de kerkenraad.

We verwachten dat er uiteindelijk een besluit zal kunnen worden genomen over de vrouw in de ambten in onze gemeente. De vraag is echter: is het voldoende dat de kerkenraad dat besluit neemt, gehoord de gemeente? Of is het noodzakelijk of gewenst dat we onze gemeenteleden hierover laten stemmen? Is daar kerkrechtelijk iets over te zeggen? Graag verneem ik hierover uw zienswijze.

Het antwoord hierop vindt u met name in art. B29.4 KO:
De kerkenraad rekent met de eigen verantwoordelijkheid van de gemeenteleden en raadpleegt de gemeente met het oog op de hoofdzaken van zijn beleid.

In een zaak als deze is het dus goed, ja zelfs onvermijdelijk, om de gemeente te raadplegen. Maar de kerkenraad neemt uiteindelijk het besluit dat geldt. Zoals u terecht schrijft met die oude vuistregel: ‘de kerkenraad besluit, gehoord de gemeente’.

Hoe u de raadpleging van de gemeente vormgeeft, is aan u. Er is geen voorschrift voor een stemming bijvoorbeeld.

Wel is het in de kerk een goede regel dat niet de macht van het getal, maar de kracht van goede Schriftuurlijke argumentatie de doorslag behoort te geven.

Mijn aanbeveling is daarom dat u als kerkenraad zo mogelijk vermijdt dat het tot een stemming komt, maar dat u in plaats daarvan de gemeente laat merken dat u goed naar haar wilt luisteren, en daarin vooral wilt luisteren naar de stem van de Geest.

Mocht u, gegeven de situatie in uw gemeente, menen dat een stemming onder de gemeenteleden toch meer helderheid kan geven, dan staat u dat uiteraard vrij. Alleen leidt zo’n stemming nog niet tot een geldig besluit. Er ligt pas een geldig besluit wanneer de kerkenraad, na de stemming in de gemeente, zijn eigen keuze (die zelfs tegengesteld kan zijn aan de uitslag van de stemming in de gemeente) vastlegt in een besluit.

 

<terug naar inhoud>