Menu

Het proces van bezinning in de gemeente begint bij de kerkenraad. Die zal zich allereerst moeten beraden over de richting waarin ze de gemeente zullen leiden. Hierbij zijn drie stappen te onderscheiden:

 1. Bezinning in de kerkenraad
 2. Bezinning met de gemeente
 3. Bezinning in de classis

 

Ad 1. Bezinning in de kerkenraad
De kerkenraad zal bij de bezinning over de besluiten m/v beseffen dat dit onderwerp in de kerken heel verschillend wordt ontvangen. Al lange tijd bestaat hierover verschil van inzicht, wat een echt gesprek tussen broers en zussen kan belemmeren. Daarom heeft de synode de kerken opgeroepen deze besluiten bij een geopende Bijbel voor Gods aangezicht zorgvuldig te overwegen. Hierbij weten wij ons afhankelijk van Jezus Christus, die zijn kerk leidt door zijn Heilige Geest. Bij alle stappen die in dit proces genomen worden, zal het gebed om de wijsheid en leiding van Gods Geest het uitgangspunt zijn. Zo kunnen we ook gehoor geven aan het appel van de apostel Paulus om de eenheid die de Geest ons in Christus geeft, te bewaren door de samenbindende kracht van de vrede. (Ef. 4:3)
De bezinning in de kerkenraad kan worden opgedeeld in de volgende stappen:

 • Gebed
 • Vormen van een visie
 • Analyse situatie in de gemeente
 • Overzicht van standpunten
 • Plan van aanpak bezinning met gemeente
 • Materiaal/werkvormen
 • Vrede in het kerkverband

 

Gebed
De kerk is van Christus. Hij is gekomen om vrede te brengen op aarde. Hij roept ons op hem na te volgen, om vredestichters te zijn. Het gebed is het belangrijkste middel om de vrede in de kerk van Christus te bewaren.
Hoe je ook denkt over m/v en ambt, het belangrijkste is dat je ervoor kiest in jouw gemeente een vredestichter te zijn. Want: ‘Het echte geluk is voor mensen die vrede sluiten. Want zij zullen kinderen van God genoemd worden'(Matteüs 5:9). Dat vraagt allereerst dat je zelf de vrede van Christus zoekt, innerlijke vrede najaagt door gebed, meditatie en stilte.
“Laat alle gesprekken die gevoerd gaan worden in de gemeente, beginnen met 10 minuten stil zijn. Samen stil zijn. Misschien kun je het een contemplatief moment noemen. Om Gods genadige aanwezigheid te proeven, die zoveel dieper en verder gaat dan de lieve vrede die we misschien zouden willen bereiken door op een slimme manier discussies in te richten.”(weblog Jos Douma; van deze blog komt ook werkvorm 1: Contemplatieve dialoog)

Vormen van een visie
De kerkenraad zal een visie op het onderwerp m/v kunnen vormen door zich de volgende vragen te stellen:
a. in welke situatie bevinden we ons?
– ontstane situatie door GS besluiten (zie onder 1. Toelichting)
– situatie in de eigen gemeente (zie schema hieronder)
b. welke visie hebben de leden van de kerkenraad op het onderwerp (inhoudelijke en persoonlijke uitwisseling, zie ook werkvormen onder 2 en 3)?
c. welke rol ziet de kerkenraad voor zichzelf in het leiding geven aan de gemeente?
d. welk doel kiest de kerkenraad vanuit de visie in verbinding met de situatie?
e. welke weg zet de kerkenraad uit voor de gemeente om aan dit doel te werken, welke middelen kiest hij daarvoor (zie onder Bezinning met de gemeente)?
f. algemeen: hoe wil de kerkenraad voldoen aan de oproep van de GS om zich te bezinnen op de vraag hoe recht gedaan kan worden aan de verschillen tussen man en vrouw in de vervulling van taken en ambten in de gemeente?
g. welke gedachten heeft de kerkenraad over het zoeken van de vrede in het kerkverband en het proces richting de volgende GS? Maak daarbij eventueel gebruik van classisoverleg en/of regioavonden.

Analyse situatie in de gemeente
De situatie in uw gemeente kan totaal anders liggen dan die in een andere gemeente. Er zijn kerken die al voor de GS zijn overgegaan tot de benoeming van vrouwen in de ambten, sommige kerken zijn tegen, in andere gemeenten leeft het onderwerp helemaal niet. Dat laatste kan overigens voortkomen uit het feit dat vrouwelijke gemeenteleden zich gezien weten in hun gaven, volop betrokken zijn bij het leven in de gemeente en daarom helemaal niet haken naar het ambt. Maar ook is bekend dat vrouwen soms onderwijzende of pastorale taken uitvoeren zonder de geestelijke inbedding en de veiligheid van een officieel ambt. Dit is nieuw: vroeger werden deze taken toch bijna altijd door mannen vanuit het ambt uitgevoerd. De gedachte leeft bij velen dat het goed is aan deze diensten van vrouwen ook een officiële ambtelijke plek te geven. Wie gaven en roeping voor een bijzondere verantwoordelijkheid heeft, dient daartoe ook publiekelijk de volmacht te ontvangen in verkiezing, bevestiging en zegen.

Afhankelijk van de situatie zijn er specifieke vragen en zul je kiezen voor bepaalde middelen. We benoemen in onderstaand schema gemeente en kerkenraad als eenheid. Het kan voorkomen dat de kerkenraad een visie heeft die verschilt van die van de gemeente. Het uitgangspunt dat wij aanbevelen is dat de kerkenraad zich dan herderlijk zal verbinden met de gemeente en in het leiding geven zorg zal dragen voor geloof en leven van de gemeente.
dan is er dus een gezamenlijk vertrekpunt.

Zie Filippenzen 2:1-5: “Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo’n grote verbondenheid met de Geest is, zoveel ontferming en medelijden, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één van streven, één van Geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had”.

Zie ook 1 Petrus 5:1-3: “Ik doe een beroep op de oudsten onder u. Als uw mede-oudste en als ooggetuige van Christus’ lijden, en omdat ik evenals u zal delen in de luister die binnenkort zal worden geopenbaard, vraag ik u: Hoed Gods kudde waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt, houd goed toezicht – niet gedwongen maar vrijwillig, zoals God dat wil, en niet om er zelf beter van te worden, maar met belangeloze toewijding. Stel u niet heerszuchtig op tegenover de kudde die aan u is toevertrouwd, maar geef het goede voorbeeld”.

Overzicht van standpunten

Ad 2. Bezinning met de gemeente

 • samen God zoeken in gebed en elkaar zien in zijn licht
 • omgaan met verschillen: het persoonlijke/emotionele gesprek
 • werken aan inhoudelijke verheldering
 • ontdekken hoe we de gaven kunnen inzetten die God aan de gemeente schenkt
 • bezinning over verschil man/vrouw in uitvoering ambten

 

Ad 3. Bezinning in de classis

 • stappen