Menu

Deputaatschap ondersteuning classes, kerken en missionaire projecten
Het deputaatschap ondersteuning classes, kerken en missionaire projecten (DO) is door de GS Meppel 2017 ingesteld door het samenvoegen van het deputaatschap aanvullende steun missionaire projecten (ASMP) en het deputaatschap generale steunverlening kerken (GSK – voorheen GS11).

De opdracht is om kerken te ondersteunen in hun missionaire roeping (art. C50.1. KO) en de classes zo nodig in financiële zin te ondersteunen (art. G82.2 KO). Deputaten willen een toegankelijk aanspreekpunt vormen voor classes, kerken en initiatieven met vragen rond kerkelijke presentie in de regio en met vragen rond (financiële) ondersteuning van missionaire initiatieven. Deze opdracht wordt uitgevoerd binnen de kaders die door de GS Meppel zijn vastgesteld.

Voor aanvullende steun van het kerkverband wordt rekening gehouden met de draagkracht van de plaatselijke gemeente en van de classis.
Daarnaast is er vanuit het stimuleringsfonds subsidie mogelijk voor toerusting en ondersteuning van nieuwe missionaire initiatieven.
De handreiking missionaire initiatieven geeft inzicht in de criteria die een rol spelen bij de toekenning van steun.

Contact
Voor missionaire projecten: Gienke Boersma-Vreugdenhil – M 06 – 250 613 27, email: do@gkv.nl.
Voor overige ondersteuning kerken en classes: Magchiel Nieuwlaat, postadres: Vrouwkensakker 1, 5673 PE Nuenen – T 040 – 283 9021, email: do@gkv.nl

Actuele rapporten
Beleidsrapporten (zie ook de rapporten van ASMP en GSK en het aanvullend rapport ASMP).
Jaarrapporten (2017 volgt zo spoedig mogelijk)

Rapporten van voorgaande jaren
Acta

Andere producten (zie ook www.missionair.nl)
Regeling stimuleringsfonds Missionaire projecten
Handreiking ondersteuning Missionaire projecten volgt zo spoedig mogelijk

Besluiten Generale Synode Meppel 2017 – zie www.gkv.nl
Deputaten aanvullende steunverlening missionaire projecten/generale steunverlening (voorlopig besluit 20 mei 2017)