Menu

Het deputaatschap probleembehandeling heeft tot taak bemiddelend en begeleidend te werken in situaties waar dit als gevolg van spanningen binnen onderlinge relaties in de werkverhouding tussen predikant, kerkenraad en/of gemeente nodig is.

De Generale Synode van Ede (2014) besloot de naam van het deputaatschap probleembehandeling te wijzigen in deputaatschap bemiddeling en begeleiding.

Voor nadere informatie over het werk van dit deputaatschap: zie de site-pagina van dit deputaatschap.