Menu

Ter bestrijding van seksueel misbruik door kerkelijk werkers zijn een meldpunt, een klachtencommissie en een beroepscommissie ingesteld. Het deputaatschap Seksueel misbruik in kerkelijke relaties heeft de taak het meldpunt, de klachten- en de beroepscommissie operationeel te houden. Het Meldpunt functioneert in samenwerking met de Christelijk Gereformeerde Kerken en Nederlands Gereformeerde Kerken onder een eigen stichtingsbestuur. Bij het Meldpunt kunnen mensen (eventueel anoniem) terecht die slachtoffer zijn geworden of dreigen te worden van seksuele intimidatie en/of misbruik door iemand die binnen de kerkgemeenschap een bepaalde functie bekleedt.

Contact Deputaatschap
E-mailadres: seksueelmisbruik@gkv.nl
Contactpersoon: ds. S.W. de Boer, T (050) 535 2137

Contact Meldpunt
T 06 810 801 17 (werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur)
webadres: www.meldpuntmisbruik.nl
c.deruyter@meldpuntmisbruik.nl

Contact Klachtencommissie en Beroepscommissie
Secretariaat Klachtencommissie:
Mw. L. Schilthuis-Verkuil, Theodora Ellentslaan 7, 9766 PH Eelderwolde
T (050) 5497477, e-mailadres: l.schilthuis@ziggo.nl

Actuele rapporten
Beleidsrapporten
Jaarrapporten

Rapporten van voorgaande jaren
Acta

Verslag Conferentie Vertrouwenswerk SMKR 19 maart 2010

Opdracht van de Generale Synode Ede 2014-2015
Besluit 3:
deputaten seksueel misbruik in kerkelijke relaties op te dragen om in voortgaande samenwerking met de deputaten van de Christelijke Gereformeerde Kerken en de commissie van de Nederlands Gereformeerde Kerken via de gezamenlijke stichting het meldpunt te blijven aansturen en er op te blijven toezien dat het bestuur van het meldpunt zijn werk doet conform de door de Generale Synode van Zuidhorn 2002-2003 geformuleerde en daarna gehandhaafde richtlijnen en uitgangspunten.

Besluit 4:
de volgende handreiking voor de kerkenraden in verband met het werk van Interne Vertrouwenspersonen dringend bij de kerkenraden aan te bevelen:
a. de kerkenraad werft een (of meer), zo mogelijk interne en anders regionale, vertrouwensperso(o)n(en) volgens de instructie IVP met als hulpmiddel de Profielschets (beide te downloaden via de website van het meldpunt). De kerkenraad stelt de IVP-er(s) in staat haar/zijn/hun werk uit te voeren en zich daartoe toe te laten rusten door middel van scholing en intervisie;
Kleinere kerken, die niet in staat zijn zelf een IVP-er aan te stellen, kunnen aansluiting zoeken bij kerken in de regio.
b. de kerkenraad is eindverantwoordelijk met betrekking tot het uitvoeren van de taak door de IVP-er(s) en onderhoudt daarover zo vaak als nodig is, doch minimaal jaarlijks op een vergadering van de kerkenraad, contact met de IVP-er(s).

Grond:
het is van groot belang om de bewustwording en de preventie inzake seksueel misbruik in de kerk blijvend onder de aandacht te brengen en te houden.

Besluit 5:
deputaten seksueel misbruik in kerkelijke relaties op te dragen om de klachtencommissie en de beroepscommissie te blijven aansturen overeenkomstig de daarvoor gekozen uitgangspunten en de door eerdere synodes vastgestelde regelingen

Besluit 6:
a. goedkeuring te verlenen aan het integreren van de klachtencommissie en de beroepscommissie met die van de Christelijke Gereformeerde en de Nederlands Gereformeerde kerken;
b. in te stemmen met de daartoe gewijzigde klachtenregeling en daarbij deputaten te machtigen om eventuele wijzigingsvoorstellen vanuit het overleg met de CGK en/of de NGK te verwerken onder nadere goedkeuring van de synode;
c. deputaten te machtigen de besturingsstructuur t.a.v. de klachtencommissie/beroepscommissie en het meldpunt verder uit te werken.

Gronden:
1. het is van belang dat de leden van een klachten- of beroepscommissie hun deskundigheid op peil houden en ook kunnen profiteren van opgebouwde ervaring. Gezien het relatief geringe aantal klachten kan de inzet van beschikbare en geschikte krachten efficiënter worden toegepast bij samenwerking.
2. gezien de groeiende samenwerking tussen de betrokken kerkgenootschappen (GKv, CGK en NGK) en de groeiende professionaliteit bij het meldpunt is verdere stroomlijning van de organisatie nuttig en nodig. Dit mede gezien de belangstelling van enkele andere kerkgenootschappen om samen te (gaan) werken met het meldpunt;
3. met het oog op de waarborg van onafhankelijkheid in het functioneren van klachten- en beroepscommissie is het van belang de organisatiestructuur rondom het meldpuntwerk transparant te beschrijven.

Besluit 7:
deputaten gedurende de periode 2015-2017 een budget toe te kennen van € 5.800 per jaar (in totaal € 17.400); voor de Stichting Meldpunt is in deze periode totaal € 43.290 nodig.

Wanneer binnen een kerkelijke gemeente sprake is van  het bekend worden van seksueel misbruik of de verdenking daarvan is dat op zich al zeer bedroevend en complex. Het vergt veel van een kerkenraad en gemeente om daar wijs en christelijk mee om te gaan. Algemeen is dan ook de regel om daarbij externe deskundigen te betrekken. Maar dit is niet het directe werkgebied van DSMKR.
Wanneer de aangeklaagde daarbij vertrouwen geniet als kerkelijk werker binnen de gemeente, is de situatie nog weer complexer. De kerkenraad draagt dan medeverantwoordelijkheid voor het gedrag van de kerkelijk werker. Daarom is het goed dat voor die situaties het Meldpunt bestaat, dat ons kerkverband samen met de CGK en NGK in het leven heeft geroepen. Er is een eigen rechtsgang voor deze schrijnende problematiek vormgegeven, waarin een klachtencommissie (KC) en een beroepscommissie (BC) bindende uitspraken kunnen doen over de gegrondheid van een klacht. Kerkenraden laten dit oordeel, gezien de noodzaak van onafhankelijk oordeel, aan deze commissies van deskundigen over. De reglementen van zowel de KC als de BC zijn door de laatste synode op enkele punten bijgesteld. De vernieuwde edities zijn te vinden op www.meldpuntmisbruik.nl.

Kerkenraden kunnen over hun deel van de aanpak van het proces advies inwinnen bij het Meldpunt. Om te bevorderen dat er vanaf dag één zeer zorgvuldig gehandeld wordt is er een crisisprotocol voor kerkenraden. Dit protocol beschrijft stap voor stap wat er in zo’n geval in de gemeente gedaan moet worden. Het is bedoeld om houvast te  bieden en een weg te wijzen in de vaak gevoelige situaties waarin alle betrokkenen terechtkomen, als er sprake is van (een vermoeden van) seksueel misbruik.
De tekst van dit protocol is te vinden op de website van het Meldpunt: www.meldpuntmisbruik.nl.

In alle gevallen wordt aangeraden om zo snel mogelijk contact op te nemen met het Meldpunt voor advies en ondersteuning. Het Meldpunt kan bijvoorbeeld bemiddelen bij het vinden van een gemeentebegeleider die de kerkenraad kan ondersteunen in de aanpak van het proces.

Graag houden we geïnteresseerden op de hoogte van de ontwikkelingen en werkzaamheden in het DSMKR-werk. Voor reacties is DSMKR bereikbaar per e-mail: seksueelmisbruik@gkv.nl.