Menu

De particuliere synode van Fryslân wordt gevormd door negentien Gereformeerde Kerken. Deze kerken zijn verdeeld in drie classes: Buitenpost, Drachten en Leeuwarden.

Elke classis stuurt eenmaal per jaar – in de regel eind mei, begin juni – een zestal afgevaardigden (bij voorkeur drie predikanten en drie ouderlingen) op verzoek van de samenroepende kerk, en die afgevaardigden samen vormen dat jaar de particuliere synode.

De werkzaamheden voor de zending zijn verdeeld over twee deputaatschappen. De Friese Zendingsdeputaten hebben als aandachtsveld Kalimantan Barat in Indonesië, de deputaten voor zending in Zuid-Afrika zijn betrokken bij het zendingswerk in de omgeving van Pretoria en Kaapstad (Zuid-Afrika) en werken samen met de classes Appingedam, Grootegast en Warffum.

De acta van de particuliere synodes vindt u hier.
Voor oudere acta kunt u contact opnemen met de deputaat-secretaris.

Contact
Deputaat-secretaris: Mevr. C.M. van der Wal, T (058) 2881683
Postadres: Van Harinxmaplein 70, 8931 DM Leeuwarden
E-mail: inavanderwal@telfort.nl of psfryslan@gkv.nl

De laatste vergadering is gehouden op 3 juni 2015 in Leeuwarden.
Voor de afgevaardigden van de drie classes Buitenpost, Drachten en Leeuwarden en leden van diverse deputaatschappen en een commissie, was dit de laatste PS Fryslân.
Hier vindt u een korte impressie van de laatste Particuliere Synode (PS) Fryslân op 3 juni 2015.