Menu

De particuliere synode van Utrecht wordt gevormd door 29 Gereformeerde Kerken. Deze kerken zijn verdeeld in drie classes: Amersfoort, Hilversum en Utrecht.

Elke classis stuurt eenmaal per jaar – in de regel de derde donderdag van juni – een zestal afgevaardigden (bij voorkeur drie predikanten en drie ouderlingen) op verzoek van de samenroepende kerk, en die afgevaardigden samen vormen dat jaar de particuliere synode.
De Particuliere Synode van Utrecht heeft in de vergadering van 20 juni 2013 de kerk van Soest-Baarn aangewezen om de volgende Particuliere Synode bijeen te roepen.

De volgende vergadering zal D.V. gehouden worden op:

Datum: donderdag 12 juni 2014
Aanvang: 19.30 uur
Plaats: Gereformeerde kerk Soest-Baarn.

Stukken voor het agendum kunnen tot uiterlijk 20 april 2014 worden ingezonden op het postadres van het secretariaat, en zo mogelijk ook per e-mail naar: psutrecht@gkv.nl
De classes worden verzocht de namen van de afgevaardigden en de benoemingen van de deputaten tijdig te melden bij het secretariaat van de PS Utrecht.

De acta van de particuliere synodes vindt u hier.
Voor oudere acta kunt u contact opnemen met de deputaat-secretaris.

Contact
Secretaris: mevr. E.E. Bos, tel 033-4722541
Postadres: Ringweg Randenbroek 12A, 3816 CG Amersfoort
Email: psutrecht@gkv.nl