Menu

Titel: Gereformeerd Kerkboek
Jaar van uitgave: 2006
Uitgever: Uitgeverij Jongbloed – Heerenveen
Verkrijgbaar via de boekhandel

Het Gereformeerd Kerkboek 2006 vervangt het Gereformeerd Kerkboek 1986, de Negentig Gezangen en het Liturgisch Katern. De liederen uit deze bundels zijn in deze nieuwe uitgave van het Gereformeerd Kerkboek opgenomen. Met behulp van de omnummertabel zijn de liederen uit de oude bundels in deze nieuwe uitgave terug te vinden.

Errata
In de eerste druk van het Kerkboek zijn een aantal drukfouten niet gecorrigeerd. De juiste schrijfwijzen e.a. zijn te vinden in een lijst met Errata.

Psalmen (1-150)
Berijmd door W. Barnard, A.C. den Besten, Adr. van Boven, H. Hasper, K. Heeroma, G.A. Hoekstra, J. Huizinga, G. Kamphuis, W.J. van der Molen, L.W. Muns, P. Mijderwijk, K. Nolles, J.W. Schulte Nordholt, D.K. Wielenga, J. Wit en Generale Synode Heemse 1984-1985.

Gezangen (1-174)
Bijbelliederen
  1. Genesis 1 en 2: In het begin lag de aarde verloren
[Hanna Lam / Wim ter Burg]
2. Genesis 7-9: Het water steeg wel hoog
[Hanna Lam / Wim ter Burg]
3. Genesis 12:1-9: Abraham, Abraham
[Hanna Lam / Wim ter Burg]
4. Genesis 37:39-45: Jozef zoekt zijn grote broers
[Hanna Lam / Wim ter Burg]
5. Exodus 2: Klein, klein kindje
[Hanna Lam / Wim ter Burg]
6. Exodus 14: Met Mozes zijn wij meegegaan
[Hanna Lam / Wim ter Burg]
7. Exodus 15:1-13: De koning van Egypteland
[Herman P. Romer / Wim ter Burg]
8. Exodus 16 en 17: Zomaar te gaan met een stok in je hand
[Hanna Lam / Wim ter Burg]
9. Leviticus 19:15-18: Wees eerlijk, doe de mensen recht
[Ria Borkent / Willem Vogel]
10. Numeri 6:24-26: De Heer zegene u
[N. Feringa]
11. Deuteronomium 6:4-9: Hoor, Israël, de Here
[André F. Troost / Willem Vogel]
12. Josua 5 en 6: Jericho, Jericho
[Hanna Lam / Wim ter Burg]
13. 1 Samuel 16, 17, 20, 22-24, 26, 2 Samuel 6, 9, 11:
Ik zing u van een herderszoon
[André F. Troost / Daan van der Leden]
14. 1 Samuel 17:20-52: De grote mensen durven niet
[Hanna Lam / Wim ter Burg]
15. 1 Kronieken 29:10-20: Geloofd zij Gij
[André F. Troost / Luuk Sikkema]
16. Psalm 8: Heer onze Heer hoe machtig is uw Naam
[Huub Oosterhuis / Bernard Huijbers]
17. Psalm 18: Wie is God behalve onze Heer
[Lynn DeShazo]
18. Psalm 25: Naar U gaat mijn verlangen
[Huub Oosterhuis / Bernard Huijbers]
19. Psalm 96: Zingt en speelt voor de Heer van ganser harte
[Ida G.M. Gerhard en Marie H. van der Zeyde / Herman Strategier]
20. Psalm 98: Alle einden der aarde
[Ida G.M. Gerhard en Marie H. van der Zeyde / Herman Strategier]
21. Psalm 118:5, 809, 13, 17, 28: Mijn God zijt Gij
[Huub Oosterhuis / Bernard Huijbers]
22. Psalm 119: 89-112: Uw woord omvat mijn leven
[Sytze de Vries / Willem Vogel]
23. Psalm 119:105: Uw Woord is een lamp voor mijn voet
24. Psalm 126: Als God ons thuisbrengt
[Huub Oosterhuis / Bernard Huijbers]
25. Psalm 137: Vol tranen zien wij hoe de tijd
[Sytze de Vries / Straatsburg 1525]
26. Psalm 150: Alles wat adem heeft love de Heer
[Ida G.M. Gerhard en Marie H. van der Zeyde / Antoine Oomen]
27. Jesaja 9:1-6: De mensen die gaan in het duister
[Hanna Lam / Wim ter Burg]
28. Jesaja 11 en 65: Eens zal er vrede zijn
[Hanna Lam / Wim ter Burg]
29. Jesaja 40:1-11: Troost, troost mijn volk
[Ad den Besten / Heinrich Schütz]
30. Jesaja 42:1-7: Ik breng een rechter aan het licht
[Jaap Zijlstra / Rheinfelsische Gesangbuch 1666]
31. Jeremia 19: Daar komt de man uit Anathoth
[Hanna Lam / Wim ter Burg]
32. Klaagliederen 3:22-26: Het is Gods goedheid en geduld
[Anka Brands / Luit Doornbos]
33. Jona 1- 4: Jona heeft God wel verstaan
[Hanna Lam / Wim ter Burg]
34. Habakuk 3:17-19: Al zou de vijgeboom niet bloeien
[C. de Groot / Adriaan C. Kousemaker]
35. Matteüs 2:1-12: De wijzen, de wijzen
[Hanna Lam / Wim ter Burg]
36. Matteüs 6:9-13: O allerhoogste Majesteit
[Johannes E. Voet / Martin Luther]
37. Matteüs 6:9-13: Hoor, onze Vader
[Ria Borkent / Martin Luther]
38. Matteüs 6:33, 4:4, 7:7, 18:20: Zoekt eerst het Koninkrijk van God
[Hans Lieberton / Karen Lafferty]
39. Matteüs 7:7-11: Als je bidt zal Hij je geven
[Elly Zuiderveld en Rikkert Zuiderveld]
40. Matteüs 21:1-10: Welkom, welkom, koning Jezus
Ria Borkent / Willem Vogel]
41. Matteüs 21:15b–16, 27:22b, Lucas 23:27-28,
Psalm 8:3, Hebreeën 13:12: Buiten de poort heeft Jezus geleden
[Anka Brands / Luit Doornbos]
42. Mattheüs 22:9-14, Zacharia 3:3-5: De Koning zond zijn knechten
[Anka Brands / Luit Doornbos]
43. Mattheüs 25:1-13: Met lampen voor het feest gereed
[André F. Troost / Marten Kamminga]
44. Mattheüs 28:1-10: De Heer is waarlijk opgestaan
[H.J.W. Modderman / Wim ter Burg]
45. Marcus 10:13-16: Laat de kind’ren tot Mij komen
[H.J.W. Modderman / Wim ter Burg]
46. Marcus 14:1-9: Maria heeft aan Jezus
[Ria Borkent / Dirk Zwart]
47. Lucas 1:46-55: Mijn ziel verheft Gods eer
[Johannes E. Voet/Willem Barnard / Datheen 1566]
48. Lucas 1:68-79: Lof aan de God van Israël
[Anka Brands / Straatsburg 1525]
49. Lucas 2:14: Glorie aan God in de hoogste hemel
[Ria Borkent / Willem Vogel]
50. Lucas 2:14: Ere zij God
[J.C. Bikkers e.a. / Ferdinand Schulz?/J.C. Bikkers e.a. 1857]
51. Lucas 2:22-35: O hemels licht
[Ria Borkent / Dirk Zwart]
52. Lucas 2:29-32: Zo laat Gij, Heer uw knecht
[Laus Deo, Salus Populo / Genève 1551]
53. Lucas 2:36-38: In de lente van mijn leven
[Ria Borkent / Willem Vogel]
54. Lucas 7:11-17: Door de poort van Naïn gaat
[André F. Troost / Daan van der Leeden]
55. Lucas 19:1-10: Er is geen plaats, er is geen plaats
[Hanna Lam / Wim ter Burg]
56. Johannes 4: 1-14: Bij de Jakobsbron
[Ria Borkent / Willem Vogel]
57. Johannes 6:35: Ik ben het levensbrood
[Ria Borkent / Dirk Zwart]
58. Johannes 8:12: Jezus zegt: blijf niet alleen
[Ria Borkent / Dirk Zwart]
59. Johannes 10:14-15: Ik ben de goede herder
[Ria Borkent / Dirk Zwart]
60. Johannes 11:25: Lazarus van Betanië
[Ria Borkent / Dirk Zwart]
61. Johannes 13:1-17: Nu legt Gij in de paaszaal
[Ria Borkent / Dirk Zwart]
62. Johannes 14:6: Ik ben de weg, zo zegt de Heer
[Ria Borkent / Dirk Zwart]
63. Johannes 15:5: Ik ben de wijnstok
[Ria Borkent / Dirk Zwart]
64. Johannes 20:21,22: Vrede zij u
[Johan Hendricks]
65. Romeinen 8:28-39: Wij weten dat God alles keert
[Ria Borkent / Luuk Sikkema]
66. 1 Korintiërs 15:35-38 en 42-43: Het zaad zal vruchten dragen
[Jan Smelik / Johannes Petzold]
67. Fillipenzen 2:5-11: Jezus heeft het hemelleven
[Ria Borkent / Jannes Munneke]
68. Openbaring 1:4-8: Wij knielen voor uw zetel neer
[Clara F. van Raesfeld/Hendrik Hasper / Herrnhut 1740/Gregor 1784]
69. Openbaring 5:9, 12: U, heilig Godslam, loven wij
[Jan J.L. ten Kate / Genéve 1562/Middelburg 1933]
70. Openbaring 7:9-12: Gij dienaars van Hem
[Hendrik Hasper / Charles H.H. Parry]
71. Openbaring 7:12: De lof en de heerlijkheid
[Gerard Thomassen]
72. Openbaring 17:3-6, 21:5-11: Jeruzalem is hemels
[Ria Borkent / Willem Vogel]
73. Openbaring 21:1-6a: Ik zag de hemel nieuw en nieuw de aarde
[Adriaan van Boven / Genéve 1562]
74. Openbaring 21: Als een bruid op haar mooist
[Ria Borkent / Willem Vogel]
75. Openbaring 21: Nu gaan de bloemen nog dood
[Michel van der Plas / Wim ter Burg]
76. Openbaring 22:17, 20: En de Geest en de bruid

Adventstijd
77. Een engel zegt Maria aan
[Anka Brands / Luit Doornbos]
78. Hoe zal ik U ontvangen
[Jan J.L. ten Kate / naar Melchior Teschner 1615]
79. Hoe zal ik Hem bezingen
[Anka Brands / Melchior Teschner 1615]
80. O Heiland, open wijd uw poort
[Ria Borkent / Rheinfelsisches Gesanbuch 1666]

Kersttijd
81. Dit is de dag die God ons schenkt
[Pieter L. v.d. Kasteele / Martin Luther]
82. Blaas de bazuin en sla de trom
[André F. Troost / Lowell Mason/Georg F. Händel]
83. Vrolijk zingen wij ons lied
[André F. Troost / Franse melodie 16de eeuw]
84. Wees stil en kom wat dichterbij
[André F. Troost / Marten Kamminga]
85. Weet jij waarom Jezus
[Koos Geerds / Theodus’ Paradys 1627]
86. Wij trekken in een lange stoet
[André F. Troost / Engelse melodie 18de eeuw]

Epifaniëntijd
87. Waar is een rustpunt in de nacht
[Lenze L. Bouwers / Henk Ophoff]

Tijd voor Pasen
88. Uw opgang naar Jeruzalem
[Ria Borkent / Dirk Zwart]
89. Jezus, leven van mijn leven
[Hendrik Hasper / Wolfgans Wessnitzer 1667]
90. Ontsluit, o Heer, voor U ons hart
[Pieter L. v.d. Kasteele/Hendrik Hasper / Christisn Gregor]
91. In het kruis zal ‘k eeuwig roemen
[Isaac da Costa / Johannes G. Bastiaans]

Paastijd
92. Nu triomfeert de Zoon van God
[Pieter Boendermaker / Barholomeüs Gesius]
93. Christus in het graf geborgen
[Ria Borkent / Dirk Zwart]
94. In het vroege morgenlicht
[Isaac da Costa / Johann Crüger? 1653]
95. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem
[Eduard Gerdes / Henri A.C. Malan]
96. Echt waar, de Heer is opgestaan
[Ria Borkent / 14de eeuw/Melchior Vulpius 1609]
97. In alle vroegte
[Ria Borkent / Dirk Zwart]
98. Nu graf en steen getuigen
[Anton Lam / Wim ter Burg]
99. U zij de glorie
[Jan W. Schulte Nordholt / Georg F. Händel]

Hemelvaart
100. De dag der kroning is gekomen
[Isaac da Costa / Genève 1551]
101. De dag van onze vorst brak aan
[Pieter D. Kuiper / Loys Bourgeois

Pinksteren
102. Ja, de Trooster is gekomen
[Isaac da Costa / Johann Schop]
103. O Schepper Geest, bezoek uw kerk
[Wittenberg 1533]
104. Dit is de dag, dit is het uur
[Sytze de Vries / Willem Vogel]
105. In vuur en vlam zet ons de Geest
[André F. Troost / Psalmodia Evangelica 1789]

Trinitatis
106. God in den Hoog’ alleen zij eer
[Dirk Chr. Meyer jr./Jan Wit / Leipzig 1539]
107. Ere zij aan God, de Vader
[Willem Barnard / Henry Smart]
108. Halleluja, eeuwig dank en ere
[Abraham Rutgers / Herrnhut 1748]
109. Halleluja, lof zij het Lam
[Isaac da Costa / 1806]

Koninkrijk Gods
110. Alles, alles is gelegen
[Ria Borkent / Johann Löhner/Johan A. Hiller]
111. Jezus leeft in eeuwigheid
[Charles A.E. Groot]
112. O God, die ons uit stof formeerde
[Jan Smelik / Luuk Sikkema]
113. Alle mensen moeten sterven
[Ria Borkent / Dirk Zwart]
114. Jezus is mijn toeverlaat
[Bernard ter Haar / Johann Crüger ?1653]
115. Nooit kan ’t geloof te veel verwachten
[Hieronymus van Alphen / Genève 1551]
116. O koning, hoor uw onderdaan
[Lenze L. Bouwers / Jannes Munneke]
117. Woord van de schepping
[Koos Geerds / Henk Ophoff]

Kerk
118. God is getrouw, zijn plannen falen niet
[Hendrik Pierson/Hendrik Hasper / Christian Gregor 1784]
119. De kerk van alle tijden
[Willem Barnard / Samuel S. Wesley]
120. Dat uw ogen nacht en dag
[Ria Borkent / Luuk Sikkema]
121. God, die was en is en komt
[Jan Smelik / Praag? 1566]
122. Kom uit de hemel tot ons neer
[André F. Troost / Jan Janssen]

Belijdenis, Doop, Avondmaal
belijdenis

123. ‘k Geloof in God de Vader, die uit niets
[Lenze L. Bouwers / 1920]

Doop
124. Jouw leven staat aan het begin
[Hanna Lam / Wim ter Burg]

Avondmaal
125. Alles in allen zult Gij voor ons zijn
[Jan Smelik / Frits Mehrtens]
126. Komt, wenkt de bruidegom
[Lenze L. Bouwers / Henk Ophoff]
127. Heer wij gedenken hier uw dood
[Ria Borkent / Peter Sneep]
128. Als het lam wordt gegeten
[Ria Borkent / Dirk Zwart]

Huwelijk

129. Lof zij de Heer, Hij noemt bij name
[André F. Troost / Valerius 1626]
130. Toen God de wereld gemaakt had
[Koos Geerds / Henk Ophoff]

Ochtend en Avond
131. Barmhartig Vader op uw troon
[Lenze L. Bouwers / Loys Bourgeois]
132. Dank U voor deze nieuwe morgen
[J. Kuyper / Martin G. Schneider]
133. De dag gaat open voor het Woord des Heren
[Oda Swagemakers / Willem Mesdag]
134. O grote Christus, eeuwig licht
[Hendrik Ghijsen / Datheen 1640)
135. Stilte over alle landen
[1784]
136. Wees bij ons, wees ons een geleide
[Sytze de Vries / Willem Vogel]
137. ‘k Wil U, o God, mijn dank betalen
[Herman A. Bruining / Christian F. Richter 1704]

Jaarwisseling
138. Heer, laat het licht zijn om ons heen
[Ria Borkent / Jannes Munneke]

Andere liederen
139. Wij loven U, o God, wij prijzen uwe naam
[Ahasverus van den Berg / Genève 1562]
140. Alle roem is uitgesloten
[Jan Scharp / Johann Schop]
141. Dank, dankt nu allen God
[Jan Wit / Johann Crüger]
142. Een vaste burcht is onze God
[Anka Brands / naar Martin Luther]
143. Een vaste burcht is onze God
[H.J. Schilder / Martin Luther]
144. Heer God, wij allen loven u
[Ria Borkent / Loys Bourgeois]
145. Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam
[Jan Visser / Frederick C. Atkinson]
146. Komt, laat ons vrolijk zingen
[Herman P. Romer / Wim ter Burg]
147. Maak muziek voor God de Vader
[Ria Borkent / Jannes Munneke]
148. Zie de zon
[Rikkert Zuiderveld]
149. Zie ik sterren aan de hemel staan
[Jan Visser / Ralph Carmichael]
150. Heer Jezus, duizend vragen
[André F. Troost /Ad Verhage]
151. Wanneer ik zoek naar woorden
[André F. Troost / Jan Janssen]
152. Wat brengt de mens het zwoegen op?
[Sytze de Vries / Willem Vogel]
153. Zoals een arm, vertroostend om mij heen
[André F. Troost / Ad Verhage]
154. Ach, wat moet ik toch beginnen
[Ria Borkent / 1653]
155. God, enkel licht
[Ahasverus v.d. Berg / 1803]
156. Heer, ik kom tot U
[Jan Visser / George Whelton]
157. Vader, vol van vrees en schaamte
[Adrian Snell]
158. Als een hert dat verlangt naar water
[Martin Nystrom]
159. God die alles maakte
[Valerie Witte Eechout / Hermann von Müller]
160. Groot is uw trouw o Heer
[Thomas O. Grisholm / William M. Runyan]
161. Heer, U bent mijn leven
[Pierangelo Seqeuri]
162. ‘k Heb geloofd en daarom zing ik
[Nicolaas de Jonge / John Zundel]
163. Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser
[Edith G. Cherry / Jean Sibelius]
164. Jezus vol liefde
[Hans Lieberton / Theophil Rothenberg]
165. Machtig God, sterke rots
[Rikkert Zuiderveld / Georgian Banov en Frank Hernandez]
166. Op bergen en in dalen
[Ahasverus van den Berg / Cornelis de Pauw]
167. Samen in de naam van Jezus
[Charles A.E. Groot]
168. ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God
[Tineke van Pagée]
169. Van God nooit losgekomen
[Ria Borkent / Lyon 1557/Erfurt 1563/Scheidt 1650]
170. Vaste rots van mijn behoud
[Jacqueline E. van der Waals / Ierse melodie 18de eeuw]
171. Wees stil voor het aangezicht van God
[Peter van Essen / David J. Evans]
172. Wij zingen God ter ere
[Ria Borkent / Dirk Zwart]
173. Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon
[Jaap Zijlstra / Jos D’Hollander]
174. Zo vriendelijk en veilig als het licht
[Huub Oosterhuis / Bernard Huijbers]

Liturgische gezangen (175 – 182)
175. Votum en vrede-/zegengroet
a. Rolf Drost
b. Jannes Munneke
c. Luuk Sikkema
d. Luuk Sikkema
e. Jan Spijker

176. De Tien Woorden
a. Gedenk, o volk, met heilig beven
b. Exodus 20: Wij kiezen voor de vrijheid
[Wim van der Zee / Frits Mehtens

177. Gebed om Verlichting met de heilige Geest
Hoor, trouwe Vader, ons gebed
[Lenze L. Bouwers / Embden c. 1557]

178. Gebed voor de catechismuspreek
U, Vader van het licht, U prijzen wij
[Lieuwe Beuving / Frerikus G. aan het Rot]

179. Apostolische Geloofsbelijdenis
a. Ik geloof in God de Vader
[Paul Chr. van Westering]
b. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige
[Straatsburg 1525]

180. Geloofsbelijdenis van Nicea
a. Ignace de Sutter
b. Willem Vogel

181. Onze Vader
a. Paul Schollaert
b. Willem Vogel
c. Paul Christiaan van Westering
d. Dirk Zwart

182. Amen
a.t/m d