Menu

De lijst met liederen uit het Liedboek voor de Kerken bestaat uit liederen die in tweede lezing zijn vrijgegeven door de generale synoden van Zuidhorn 2002 en Amersfoort-Centrum 2005 en uit liederen die in eerste lezing werden vrijgegeven door de generale synode van Zwolle-Zuid 2008. Deze laatste liederen zijn gemerkt met een @. De met een * gemerkte liederen maakten eerder deel uit van de 255 liederen die deputaten Kerkmuziek in 1997/8 presenteerden.

Bijbelliederen
1 God heeft het eerste woord
6 Ik zing voor de Heer en ik prijs zijn gezag
7 Het woord dat u ten leven *
8 Gij hemel en aarde, doe open uw oor *
9 Mijn hart verheugt zich zeer
13a en b D’Almachtige is mijn Herder en Geleide
14 De Heer is mijn Herder
15 Loof nu, mijn ziel, de Here
19 Uit angst en nood stijgt mijn gebed
20 Laat ons nu vrolijk zingen!
21 Alles wat adem heeft love de Here
22 De wijsheid van vóór alle tijden @ *
23 Het zal zijn in het laatste der tijden
26 Daar is uit ‘s werelds duistre wolken
27 De Heer richt op zijn berg een tafel aan *
28 Wij hebben een sterke stad
30 Wie mat de waatren in zijn holle hand
32 Hoe lieflijk, hoe schoon zijn de schreden
33 O alle gij dorstigen, komt tot de stromen @
34 Om Sions wil zwijg ik niet stil
35 Scheur, Heer, de heemlen, scheur ze wijd @ *
39 Vrees niet, gij land, verheug u en wees blijde
42 Verheug u, gij dochter van Sion
43 Die dag zal komen, brandend als een oven
48 O onze Vader, trouwe Heer *
58 De schapen alle honder *
63 De Heer verschijnt te middernacht
67 God zij geloofd uit alle macht @ *
70 De laatsten worden de eersten *
71 Jezus, wandlend langs de wegen @ *
75 U kennen, uit en tot U leven
76 Zie hoe de mensen heengaan *
77 De Trooster komt *
78 Laat me in U blijven, groeien, bloeien
85 De hemel is opgesprongen @
87 Wij willen God de ere geven
88 Mijn God, gewapend tot de tanden
90 Is God de Heer maar voor mij
91 Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen
92 Al kon ik alle talen spreken
93 Bij ’t steken der bazuinen*
95 Nu bidden wij met ootmoed en ontzag
96 Wordt krachtig in de Heer
98 Verblijdt u in de Heer te allen tijd *
100 Er heeft een stem gesproken @*
102 God heeft vanouds gesproken *
103 De heiligen ons voorgegaan
105 Christus heeft voor ons geleden @
106 Het einde aller dingen is nabij
107 Wie zich hovaardig heffen
108 Weest niet verbaasd als u de wereld haat @*
109 Hoor een heilig koor van stemmen *
110 Het Lam, voor ons op aard’ geslacht
112 Als Koning opgetreden @*
114 Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen
115 Die op de troon zat zeide

Advent
119 Richt op uw macht, o Here der heirscharen
120 Heft op uw hoofden, poorten wijd *
121 God lof! Nu is gekomen @*
122 Kom tot ons, de wereld wacht
124 Nu daagt het in het oosten
125 O kom, o kom, Immanuël
126 Verwacht de komst des Heren
127 Gaat stillen in den lande
129 Geen kracht meer om te leven @*
130 De nacht is haast ten einde *

Kersttijd
132 Er is een roos ontloken
134 Eer zij God in onze dagen *
135 Hoor, de englen zingen de eer
136 Hoort gij de eng’len zingen *
138 Komt allen tezamen *
139 Komt, verwondert u hier, mensen
140 Prijs de Heer die herders prijzen
142 U Jezus Christus loven wij
147 Looft God, gij christnen, maakt Hem groot @
148 Wees wellekom, Immanuël
150 In den beginne was het woord @
152 Een Kind geboren te Bethlehem

Epifaniën
156 Van ’t vroeglicht van de dageraad @*
158 Christus, met eer gekroonde @*
168 O Jezus Christus, licht ze bij @*
169 Zingt nu de Heer, stemt allen in

Tijd voor Pasen
175 O wij arme zondaars
177 Leer mij, O Heer, uw lijden recht betrachten *
178 Jezus, om uw lijden groot *
179 Wie heeft op aard de prediking gehoord *
181 Noem de overtreding mij, die Gij begaan hebt
182 Jezus, leven van ons leven @*
183 O hoofd vol bloed en wonden *
187 Daar gaat een lam en draagt de schuld @
188 O Lam van God, onschuldig
189 Mijn Verlosser hangt aan ‘t kruis
193 O wereld, zie uw leven @*
194 Dag zo bitter en zo goed @*

Paastijd
196 De Heer wil ik prijzen @
200 Heerlijk verschenen is de dag
201 O dag van de verrijzenis
203 Die in den dood gebonden lag
207 Hoort aan, gij die Gods kindren zijt
208 De Heer is waarlijk opgestaan
209 Nu moet gij allen vrolijk zijn *
213 Lof zij God in de hoogste troon
214 O morgen van verblijden *
215 Christus, onze Heer, verrees
216 Laat groot en klein @*
217 Jezus leeft en ik met Hem *
218 Ik zeg het allen, dat Hij leeft
221 Wees gegroet, gij eersteling der dagen
222 Jezus is ons licht en leven *
224 Kondigt het jubelend aan @*
225 Zingt voor de Heer een nieuw gezang

Hemelvaart
226 Gij die der sterren schepper zijt @*
228 Ten hemel opgevaren is
234 Al heeft Hij ons verlaten
235 In bidden en in smeken @

Pinksteren
236 De jaarkring brengt ons in zijn keer @*
237 Kom Schepper, Geest daal tot ons neer @*
240 Kom, Heilige Geest, Here God!
241 Nu bidden wij de Heilige Geest
242 Komt laat ons deze dag @*
244 Christus stoot de hemel open @*
245 Geest uit de Hemel neergedaald *
246 Gods adem die van boven kwam @*
249 Wij leven van de wind @
252 Wat zijn de goede vruchten

Trinitatis
253 O zalig licht, Drievuldigheid
258 Halleluja, lof zij de Heer! @*

Koninkrijk Gods
260 Stad Jeruzalem verheven *
262 ‘Op, waakt op!’, zo klinkt het luide
267 Zalig, die in Christus sterven
270 Eenmaal, wanneer mijn uur zal slaan
271 Ach hoe vluchtig, ach hoe nietig
272 Midden in het leven zijn wij
279 Het duurt niet lang meer tot de tijd
281 Jezus zal heersen waar de zon
284 O Lieve Heer, geef vrede
285 Geef vrede, Heer, geef vrede
286 Geef aan de wereld vrede, Heer @*
287 Waartoe geploegd, als ‘t zaad
288 Eens komt de grote zomer
289 Morgenglans der eeuwigheid *
290 Er is een land van louter licht
293 Wat de toekomst brengen moge
294 Laat komen, Heer, uw rijk
296 Ik kom met haast, roept Jezus’ stem
297 Toch overwint eens de genade *
299 Voor alle heilgen in de heerlijkheid
300 Eens, als de bazuinen klinken
301 Wij moeten Gode zingen @

Kerk
303 De ware kerk des Heren @
304 God is getrouw, zijn plannen falen niet @
305 Waar God de Heer zijn schreden zet
306 Heer, stuur zelf het schip der kerk @
310 Bewaar ons Here, bij uw woord
316 Blijf bij ons, Jezus, onze Heer
319 Looft God, die zegent al wat leeft
320 Zingt een nieuw lied voor God de Here
324 Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here *
326 Een rijke schat van wijsheid @
327 Heer Jezus, o Gij dageraad
328 Here Jezus, om uw woord
330 Heb dank, o God van alle leven @*

Belijdenis, Doop, Avondmaal
332 Heer Jezus, Gij die als een kind
334 Here Jezus, wij zijn nu @
335 Heer van uw kerk
336 Zie hier de kindren tot U komen
338 O God, die naar uw strenge wet
341 Gij hebt uw woord gegeven
349 O Vader, trek het lot U aan @
350 God, die leven hebt gegeven
354 God zij gezegend! Laat ons dank bewijzen
356 O leid mijn blindheid bij de hand
358 Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet
360 Heer, wij komen vol verlangen
364 Laat ons als Jezus’jongren nooit vergeten @
365 De zonden zijn vergeven *

Huwelijk
367 Wij bidden u Gods zegen toe
368 Als God ons huis zijn gunst onthoudt

Ochtend en avond
374 De zon gaat op in gouden schijn
375 De trouw en goedheid van de Heer @*
380 Ontwaak, o mens, de dag breekt aan
381 Het nieuwe daglicht staat ons borg *
382 God die het al geschapen heeft
383 O Christus die de zonne zijt @*
384 Verzonken is het licht der zon *
387 O Heer mijn God, ook deze nacht
390 ‘k Wil U, o God, mijn dank betalen
392 Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt
393 De dag, door uwe gunst ontvangen

Jaarwisseling
396 Het oude jaar is nu voorbij
397 O God, die droeg ons voorgeslacht

Andere liederen
399 Wij loven U, o God, belijden U als Heer @*
401 Een vast burcht is onze God @*
402 Verheugt u, christenen, tesaam
403 Wat mijn God wil geschied’ altijd
404 U Here Jezus roep ik aan *
407 Christus mijn Heer, op U alleen *
408 Nu laat ons God de Here
409 Laat ons de Heer lofzingen
410 Zingen wij van harte zeer @*
423 Ach, blijf met uw genade
424 Loof overal, loof al wat adem heeft *
426 Zou ik niet van harte zingen @
427 Beveel gerust uw wegen *
428 Jezus, mijn verblijden @
429 Wie maar de goede God laat zorgen
431 Lof zij de Heer, ons hoogste goed @*
432 Wat God doet, dat is welgedaan
434 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere
435 O verbreker aller banden
436 Jezus neemt de zondaars aan *
437 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht *
440 Ik heb de vaste grond gevonden *
442 Jezus, ga ons voor
443 Liefde Gods, die elk beminnen @
444 Grote God wij loven u
445 God heeft mij zijn Zoon gegeven @*
448 Soms groet een licht van vreugde
449 God enkel licht @*
451 Alle roem is uitgesloten @*
453 Ik weet waar mijn geloven @*
455 Als Hij maar van mij is @*
456 Zegen ons, Algoede
457 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig
459 Door de nacht van strijd en zorgen
460 Looft de Koning, heel mijn wezen
462 Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doôn @*
465 Van U zijn alle dingen *
470 Wat vlied’ of bezwijk’, getrouw is mijn God
473 Neem mijn leven, laat het, Heer
476 Eeuwig Woord, U willen wij bezingen
477 Geest van hierboven
479 Aan U behoort, o Heer der heren
481 O Grote God die liefde zijt
488b Zolang er mensen zijn op aarde (c.f. Tera de Marex Oyens) @*

De overgebleven liederen uit het Liedboek
Deputaten Kerkmuziek presenteerden in opdracht van de generale synode van Berkel (1996) de kerken een aantal liederen: 255 liederen uit het Liedboek voor de Kerken. De generale synode van Leusden (1999) herzag de door Berkel aangegeven werkwijze (namelijk: deputaten presenteren de liederen rechtstreeks aan de kerken) en besloot dat de liederen voortaan eerst via de generale synode zouden lopen. Dit werd gelijk in praktijk gebracht en zo gaf Leusden 121 van de 255 liederen in eerste lezing vrij.

Ook over de overgebleven liederen deed de synode een uitspraak. Volgens de besluiten van Berkel mochten namelijk alle 255 liederen die deputaten Kerkmuziek in eerste instantie presenteerden, in de eredienst worden gezongen. De synode van Leusden besloot voortaan eerst een generale synode naar de nieuwe gezangen te laten kijken, voordat ze worden vrijgegeven aan de plaatselijke kerken. De vraag was of dit besluit nu betekende dat de 134 liederen die niet door Leusden waren vrijgegeven (de liederen die dus overbleven na de som 255) niet langer gezongen mochten worden in de kerkdienst. Omdat er ook een aantal kerken is dat liederen uit die overgebleven groep zingt, besloot de synode dat deze liederen gezongen kunnen blijven worden.
De precieze besluittekst luidt: “uit te spreken dat de kerken er goed aan doen terughoudend te zijn inzake het gebruik in de eredienst van de overige 134 liederen uit de door deputaten ter toetsing aangeboden 255 gezangen (Acta art. 59 besluit 3). De grond onder dit besluit is: er is nu een interim situatie ontstaan, omdat de synode over deze 134 liederen geen uitspraak heeft gedaan (Acta art. 59, besluit 3, grond).”

Met deze 134 gingen deputaten vervolgens in opdracht van Leusden verder aan het werk om ze ter goedkeuring aan de GS van Zuidhorn 2002 voor te leggen. Zuidhorn besloot echter deze voordracht (om precies te zijn: 131 van de 134 liederen) nog níet in behandeling te nemen. De status van de liederen bleef hetzelfde: ze mogen gezongen worden, zij het ‘terughoudend’. De praktijk laat zien dat deze liederen in verschillende kerken in het repertoire zijn opgenomen. Over een aantal liederen heeft de GS van Amersfoort-Centrum inmiddels een besluit genomen.

Hieronder volgt de lijst van de liederen die nog vallen onder de Berkelse werkwijze. De met * gemerkte liederen zijn in het kader van Lied van de Week al eerder aan de orde geweest, maar zijn door de besluiten van de synode in deze categorie van 134 terechtgekomen. De gezangen die met een # zijn gemerkt, staan ook in het Geref. Kerkboek; qua melodie en tekst zijn ze volledig gelijk. De gezangen waarbij een ~ staat, zijn ook in het Geref. Kerkboek te vinden, maar dan in een andere versie. Een korte toelichting bij elk van de liederen is te vinden in het rapport van deputaten Kerkmuziek t.b.v. de generale synode van Zuidhorn 2002. Ook zijn ze te verkrijgen bij het Steunpunt Liturgie.

Door de besluiten van de synoden van Amersfoort-Centrum 2005 en Zwolle-Zuid 2008 is de lijst ingekort, want verschillende liederen zijn op voordracht van deputaten Kerkmuziek besproken en vrijgegeven voor gebruik.

2 Wat sprak God op de eerste dag
11 Elia was, tot de dood beducht
16 Gij volken looft uw God en Heer*
24 Jesaja de profeet zag in de geest
41 De Here, de heerser der aarde*
44 Dankt, dankt nu allen God#
55 Weet gij waarmee het koninkrijk*
59 De rijke kwam tot Jezus
65 Het graan slaapt in de aarde
66 Mijn ziel verheft Gods eer#
68 Zo laat Gij, Heer, uw knecht
88 Mijn God, gewapend tot de tanden
97 Naam van Jezus die ten dode
146 Dit is de dag, die God ons schenkt#
192 O kostbaar kruis, o wonder Gods
197 De dag rijst rood in het verschiet
199 De toekomst van de Heer is daar
200 Heerlijk verschenen is de dag*
205 Nu triomfeert de Zoon van God~
229 De dag van onze Vorst brak aan#
231 Wij knielen voor uw zetel neer~
239 Kom Schepper God, o Heilge Geest~
254 God in den hoog’ alleen zij eer#
255 Ere zij aan God, de Vader#
257 Halleluja, eeuwig dank en ere#
259 Halleluja! Lof zij het Lam~
282 God zij geloofd in elk seizoen
291 Nooit kan ‘t geloof te veel verwachten#
298 Wij staan ten laatsten kamp gereed
318 Hoe goed, o Heer, is ‘t hier te zijn
321 O Vader die uw woning sticht
349 O Vader, trek het lot U aan
378 Het licht dat weer opnieuw begon
388 De avond komt, de zon daalt in het westen
389 Nu is de dag ten einde
390 ‘k Wil U, o God, mijn dank betalen~
406 U heb ik lief, mijn God en Heer
443 Liefde Gods die elk beminnen
454 Wat zou ik zonder U geweest zijn
464 Alle volken, looft de Here
466 Als God, mijn God, maar voor mij is
467 O eeuwge Vader, sterk in macht
468 Heer, mijn hert is boos en schuldig
469 Het leven is: een krijgsbanier
484 Waarom moest ik uw stem verstaan