Menu

Webadres: www.tukampen.nl
E-mail: secretariaat@tukampen.nl

De Theologische Universiteit is verbonden aan de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt als wetenschappelijk theologische instelling, die werkt vanuit de gereformeerde geloofsovertuiging in dienst van het evangelie van Jezus Christus. Studenten, docenten en ondersteunend personeel weten zich aan elkaar verbonden door het geloof in het evangelie en door de bereidheid zich in dienst daarvan te stellen.

De studie aan de universiteit is gericht op de wetenschappelijke, geestelijke en praktische vorming tot gereformeerd predikant en op de beoefening van de gereformeerde theologie. De universiteit verzorgt daartoe onderwijs, verricht onderzoek en vervult daarnaast taken op het gebied van de kerkelijke en maatschappelijke dienstverlening.
De universiteit verricht haar werk voor de kerk die naar het woord van Christus ”het licht der wereld” is en heeft oog voor de context van globalisatie en secularisatie waarin de kerk leeft en voor de missionaire roeping van de kerk. De universiteit is attent op signalen die haar uit het werkveld bereiken en is bereid daarvan te leren.

Het werk aan de universiteit wordt gekenmerkt door goede samenwerking tussen studenten, docenten en ondersteunend personeel, met het oog op een vruchtbaar academisch werk- en denkklimaat, gebaseerd op christelijke spiritualiteit en open communicatie, waardoor ieders inbreng tot zijn recht kan komen. Alle betrokkenen zijn bereid zich hiervoor in te zetten in het besef van de onvolkomenheid waardoor ook de christelijke onderlinge omgang nog gekenmerkt wordt. De universiteit zoekt samenwerking met verwante organisaties in binnen- en buitenland in het besef dat zij alleen zo haar taak goed kan vervullen.

Alle bij de universiteit betrokkenen doen hun werk in besef van afhankelijkheid van de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, en in vertrouwen op de komst van Gods koninkrijk door Jezus Christus. Deze hoop geeft de kracht om enthousiast en met goede moed te werken aan de vervulling van onze missie.