U zocht naar 'synode'

Bibliotheek Synode
De GKv en de vGKN: een nadere kennismaking

Interview door Deputaten Kerkelijke Eenheid, maart 2019 In 2004 werd het kerkverband van de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland gevormd. De GKv en vGKN groeien plaatselijk naar elkaar toe en ook landelijk worden er stappen tot samenwerking ondernomen. Hoog tijd dus om elkaar beter te leren kennen! Namens het Deputaatschap Kerkelijke Eenheid van de GKv […]

14 april 2020
Advies bij knelpunten

Knelpunten Horen van de gemeente Vraag: Mag de kerkenraad een besluit nemen over het openstellen van de ambten voor vrouwen, na  het horen van de gemeente? Of is het noodzakelijk dat we onze gemeenteleden hierover eerst laten stemmen? Overwegingen: Het is belangrijk om de gemeente mee te nemen in de besluitvorming, door gelegenheid te geven […]

09 april 2020
Toelichting GS-Meppel bij besluiten M/V en ambt

Het moderamen van de GS Meppel heeft bij de besluiten over m/v en ambt een begeleidende brief aan alle kerkenraden geschreven, waarin de voorgeschiedenis van deze besluiten wordt beschreven en de urgentie wordt toegelicht. Omdat er over dit onderwerp al heel lang verschil van inzicht bestaat, doet de synode een dringend beroep op de kerken […]

Bibliotheek Synode
‘Het gezicht van de kerken’

  Dat klinkt allemaal heel officieel, maar wat doet dit ‘gezicht’ nu concreet in de praktijk? Ds. Paul Voorberg vertelt over zijn ervaringen van 2014 tot 2017. Zelf heeft hij het ervaren als een boeiende functie. Hieronder een persoonlijk verslag van zijn hand. SYMPOSIUM OVER SOCIALE ACCEPTATIE LHTB-ERS Mijn eerste activiteit in mijn nieuwe functie […]

01 april 2020
Mutatieformulieren

Mutaties graag doorgeven Wij verzoeken u om vanaf heden de mutaties via onderstaande formulieren aan ons door te geven om de gegevens actueel te houden. De gegevens van alle kerken en predikanten worden gepubliceerd op de GKv website. Daarnaast worden al deze (kerkelijk) gegevens gebruikt voor bijvoorbeeld uw ANBI-publicatie en berekening van uw quota. Zo hoeft […]

Bibliotheek Man/vrouw en ambt
Publicaties man/vrouw en ambt

Inhoudelijk rapport synodecommissie 2020. De synode van Goes heeft op 5 september 2020 besluiten genomen over de revisieverzoeken en antwoorden geformuleerd op vragen vanuit de kerken, naar aanleiding van de besluiten van de synode van Meppel (2017, zie hieronder). Dit commissierapport ‘Elkaar van harte dienen’ diende als inhoudelijke grond bij die bespreking en besluitvorming. Aanbiedingsrapport […]

25 maart 2020
H. Slotbepaling

H86 vaststelling en wijziging kerkorde H86.1 Deze kerkorde is in eerste lezing vastgesteld door de generale synode van Harderwijk 2011- 2012 en in tweede lezing door de generale synode van Ede 2014. H86.2 Wijziging van de kerkorde kan alleen plaats vinden door de generale synode met inachtneming van de generale regeling. Generale regeling voor wijziging […]

25 maart 2020
G. Materiële aangelegenheden

G82 financiële bijdragen en onderlinge steun G82.1 De kerkleden dragen naar vermogen bij aan de financiële instandhouding van de kerk. G82.2 De kerken ondersteunen elkaar zo nodig in financiële zin. Generale regeling steunbehoevende kerken en missionaire initiatieven Generale regeling voor diaconale steun G83 bestuur en beheer G83.1 De kerkenraden, de classes, de particuliere synodes en […]

25 maart 2020
F. Besluitvorming en rechtsmiddelen

F71 besluitvorming F71.1 De kerkelijke vergaderingen nemen hun besluiten na goede voorbereiding en met verwerking van eerdere besluitvorming. F71.2 Besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen. F71.3 Een afgehandelde zaak behoort niet opnieuw aan de orde te worden gesteld, tenzij er sprake is van nieuwe feiten of gewijzigde omstandigheden of inzichten. F71.4 De kerkelijke vergaderingen […]

25 maart 2020
E. Kerkelijk samenleven

E62 meerdere vergaderingen E62.1 De kerken komen in het verband van de Gereformeerde Kerken in Nederland samen in classes, particuliere synodes en de generale synode. E62.2 Deze meerdere vergaderingen behandelen evenals de kerkenraden alleen kerkelijke zaken en doen dat op kerkelijke wijze. E62.3 Zij stellen een regeling vast voor hun werkzaamheden met inachtneming van de […]

25 maart 2020
B. De ambten en overige diensten

B6 de ambten B6.1 De kerken kennen de ambten van predikant, ouderling en diaken. B6.2 De gemeente ontvangt haar ambtsdragers van Christus. B6.3 Voor het vervullen van de ambten is een wettige roeping nodig. B6.4 De kerkenraad bepaalt in de plaatselijke regelingen voor de roeping van ambtsdragers of de onderscheiden ambten alleen door mannen dan […]

25 maart 2020
Bestuur en organisatie

Alles over de aanstaande hereniging is te vinden op www.onderwegnaar1kerk.nl   Binnen het huidige kerkverband bestaan verschillende bestuurslagen. Kerkenraad Elke plaatselijke gemeente heeft een bestuur dat gevormd wordt door de ouderlingen en de dominee(s). Dat bestuur heet de kerkenraad. De kerkenraad heeft de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de gang van zaken in de gemeente. Classis Zijn […]