U zocht naar 'synode'

24 maart 2020
Toezicht en curatoren Theologische Universiteit

De Raad van Toezicht wordt bijgestaan door een commissie van curatoren voor wat betreft het toezicht op het gereformeerd karakter en het wetenschappelijk niveau van het onderwijs, het onderzoek en de kennisuitwisseling. Contact Postadres: Postbus 5026, 8260 GA Kampen E-mail: secretariaat@tukampen.nl Website: www.tukampen.nl Omdat de Theologische Universiteit in Kampen de school is van de kerken, […]

24 maart 2020
Seksueel misbruik

Contact Commissie SMKR: E-mailadres: seksueelmisbruik@gkv.nl Contactpersoon: ds. Gerrit Timmermans, tel. 0598 202281 Contact Meldpunt T. 06 810 801 17 (werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur) Website: www.meldpuntmisbruik.nl E-mailadres: info@meldpuntmisbruik.nl Contact Klachtencommissie en Beroepscommissie In geval een misbruiksituatie aan het licht komt en het slachtoffer een klacht indient, hebben de kerken zich verplicht te handelen […]

24 maart 2020
Relatie kerk en overheid

Landelijk aanspreekpunt Ook stimuleren de deputaten een betere zichtbaarheid van de kerken. Daartoe fungeert de preses van de generale synode in 2020, ds. M.H. Oosterhuis, als landelijk aanspreekpunt. Hij vertegenwoordigt de kerken bij officiële gelegenheden, kan namens de kerken zaken aan de orde stellen in en deelnemen aan het publieke debat. Waar mogelijk zal dit […]

24 maart 2020
Predikantszaken

Hoe ga je om met problemen die rijzen tussen kerkenraad/gemeente en predikant of hoe handel je als er in hun onderlinge relatie iets verandert? Voor onderstaande situaties heeft het kerkverband regelingen getroffen, die in deze Generale regeling predikantszaken opgenomen zijn. Bij toelating van predikanten; Als er een predikant beroepen gaat worden; Bij een beroepbaarstellend onderzoek […]

24 maart 2020
Pastorale zorg aan doven en slechthorenden

De commissie dovenpastoraat ondersteunt de dovenpredikant daar waar mogelijk. Zo regelt en begeleidt zij de speciale toerusting van de predikant; voorziet de predikant van de communicatieapparatuur die hij voor zijn werk nodig heeft en staat de predikant met raad en daad terzijde. Verder informeert, stimuleert en begeleidt zij de kerken aangaande de ambtelijke dienst met […]

24 maart 2020
Commissie steunbehoevende kerken en missionaire initiatieven

Adviseur en contactpersoon Gienke Boersma-Vreugdenhil (Utrecht), T (06) 250 613 27, e-mail: cskmi@ngk-gkv.nl De commissie bestaat uit de volgende personen: ds. A.G. Bruijn (Gees), samenroeper, ds. J.A. Francke (Bodegraven), ds. A.S. de Vries (Middelburg), J.C. Oudes (Rijnsburg) K.H. Klaver (Wapenveld), ds. P. Kleingeld (Oegstgeest), W.M. vd Vooren (Heemstede) De commissie maakt samen met een aantal […]

19 maart 2020
Man/vrouw in de kerk

  Handreiking bezinning MVeA-besluiten voor kerkenraden Voor de begeleiding van het totale proces in de gemeente, zal naast de bijbels inhoudelijke bezinning ook bijvoorbeeld de besluitvorming en het omgaan met meningsverschillen een plek moeten krijgen. Daarvoor ontwikkelden deputaten eind 2017 de Handreiking bezinning MVeA-besluiten voor kerkenraden. Doel is kerkenraden te helpen in Christus met elkaar […]

19 maart 2020
Kerkrecht

Contact Contactpersoon: dhr. W. Geelhoed E-mail: kerkrecht@gkv.nl De synode benoemde de volgende deputaten: Mr. J.P.A. Boersma (voorz.), ds. M.E. Buitenhuis en mr. dr. W. Geelhoed Opdracht synode Goes 2020 De Generale Synode van Goes heeft het deputaatschap Kerkrecht de volgende opdracht gegeven: a. de door de laatste generale synode genomen besluiten waar nodig te integreren […]

19 maart 2020
Commissie contact en eenheid

Alle informatie over het herenigingsproces van GKv en NGK  is te vinden op www.onderwegnaar1kerk.nl. Oecumenische contacten De commissie onderhoudt de oecumenische contacten met Nederlandse kerken, onder andere met de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (vGKN) en de Protestantse Kerk Nederland (PKN), op verschillende niveaus. Met de CGK is er al […]

19 maart 2020
Homoseksualiteit in de kerk

“De Bijbel lijkt de homoseksueel die de Heer oprecht liefheeft en in liefde en trouw wil leven niet te kennen. Wij weten tegenwoordig dat hij/zij wel bestaat. Daarom luidt de quaestio die de classis aan de synode voorlegt: is er ruimte voor een volwaardige plaats, in volle rechten en plichten, voor deze broeder en zuster […]

19 maart 2020
Hoger beroep

Contact E-mail: hogerberoep@gkv.nl Postadres: Mw. L. Postma-Douma Weteringkade 166, 3826 AW Amersfoort T. (06) 31 68 47 29 De synode benoemde de volgende deputaten: L.E. Leeftink, R.R. Roth, R. Tigelaar, W.M. van Wijk, W.H.K. Dijksterhuis, mr. M.J. Pel-Verkade, mr. M. Ravensbergen-Brussee, mr. J. Storm (samenroeper) Toegevoegd 2e secretaris (geen deputaat): L. Postma-Douma. Werkwijze In hoofdstuk […]

19 maart 2020
Commissie geestelijke verzorging

Contact Eduard de Braak, secretaris CGV@ngk-gkv.nl   Regelingen krijgsmachtpredikant Beleidsrapport Synode Goes 2020 Besluiten Synode Goes 2020 Opdracht Synode Goes 2020 Samen met de Landelijke Vergadering heeft de Generale Synode Goes (2020) een commissie geestelijke verzorging ingesteld met als opdracht: a. predikanten met een bijzondere opdracht voor geestelijke verzorging en eventueel andere werkers die van […]