Menu

Voor 1 juli 2015 hebben de negen particuliere synodes hun laatste vergadering gehad. Er breekt nu een periode aan waarin deze PS-en oude stijl worden geliquideerd. Dat betekent dat er verschillende maatregelen worden getroffen om de werkzaamheden en bevoegdheden over te dragen of op een goede manier af te ronden. Voordat de laatste vergadering bijeen kwam, zijn er commissies bezig geweest om de werkzaamheden en financiën van de PS-en in kaart te brengen.

Zo moest er een plan gemaakt worden voor het wegzetten van de verschillende financiële posten die de PS in oude stijl beheerde. De PS nieuwe stijl beheert geen eigen geldmiddelen meer, maar alle kosten van de PS-en worden gedragen door het generale deputaatschap Financiën en Beheer. De algemene financiële reserves zal de PS daarom overboeken naar dit landelijke deputaatschap. De financiële reserves die de PS had voor Aanvullende steun evangelisatie en Steun artikel 11 oude KO, worden overgeboekt naar de desbetreffende generale deputaatschappen.

Ook moest er nagedacht worden over een goede afronding van taken en verantwoordelijkheden. Het archief en alle stukken over de liquidatie van de PS-en worden overgedragen aan het Archief en Documentatiecentrum (ADC) van onze kerken in Kampen. Alle deputaatschappen die werkzaam waren onder de PS, worden opgeheven. Na sluiting van de laatste vergadering van de PS oude stijl, blijft het moderamen van die vergadering bevoegd om toezicht te houden op de uitvoering van de genomen besluiten voor de duur van maximaal zes maanden. In deze periode moet alles zijn afgerond. Dat wil dus zeggen voor 1 januari 2016.

Particuliere Synode nieuwe stijl

Sinds 1 juli 2015 kent de nieuwe Kerkorde een particuliere synode nieuwe stijl.  Er is een andere ressortverdeling van toepassing, maar ook de taken van de nieuwe PS worden anders. In de nieuwe stijl is zij verantwoordelijk voor het aanwijzen van afgevaardigden voor de generale synode, te weten vier predikanten met zo mogelijk vier secundi en vier ouderlingen met zo mogelijk vier secundi. Daarnaast is zij belast met de kerkelijke rechtspraak, en dan slechts als beroepingsinstantie. Dat zijn de enige twee taken, verder heeft de partciuliere synode geen taken en bevoegdheden meer. Bij de kerkelijke rechtspraak geldt dat zij alleen als beroepsinstantie optreedt voor beslissingen op bezwaar door een classis, waarbij de classis het primaire besluit heeft genomen én voor besluiten van kerkenraden die met goedkeuring van de classis zijn genomen (artikel F76.2). De situatie waarbij tegen elke uitspraak op grond van artikel 31 KO van een classis appel openstond bij de particuliere synode, komt te vervallen. Op grond van het nieuwe artikel F77.1 is straks in een groot deel van de gevallen rechtstreeks hoger beroep mogelijk tegen de classisuitspraak bij de generale synode.

Vervolg

Op 1 januari 2016 moet het liquidatieproces van de particuliere synodes oude stijl afgerond zijn. Het eerste wat de particuliere synode nieuwe stijl na 1 juli 2015 zal doen, is zo snel mogelijk bijeenkomen in verband met de aanwijzing van afgevaardigden naar de generale synode van 2017. Dit moeten ze uiterlijk in het voorjaar van 2016 gedaan hebben.

Indeling nieuwe ressorten Particuliere Synode:

PS Noord
classis Appingedam
classis Assen
classis Buitenpost
classis Drachten
classis Groningen
classis Grootegast
classis Leeuwarden
classis Stadskanaal
classis Warffum
PS Oost
classis Enschede-Zutphen
classis Hardenberg
classis Hoogeveen
classis Kampen
classis Ommen
classis Zwolle
PS Zuid
classis Arnhem
classis Axel
classis Dordrecht-Gorinchem
classis Hoogvliet
classis Middelburg
classis Noord Brabant-Limburg
classis Rotterdam
PS West
classis Alkmaar-Haarlem
classis Amersfoort
classis Amsterdam-Leiden
classis Harderwijk
classis Hattem
classis Hilversum
classis Midden Holland
classis Utrecht