Hemelvaart en Pinksteren

Hemelvaartsdag en Pinksteren zijn historische gebeurtenissen, die plaatsvonden kort na de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Hij regeert nu als koning in de hemel en pleit voor ons bij de Vader. Hij zit aan de rechterhand van God. Gods Geest - de heilige Geest - is kort daarna gegeven aan Jezus' volgelingen. Hij geeft hun kracht om te groeien in geloof, in liefde en in goede werken.

Over Jezus’ hemelvaart staat in de Bijbel:

De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd, 17. en toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld’ (Matteüs 28:16:20).

Waarom is Jezus’ hemelvaart goed voor ons? De Heidelbergse Catechismus zegt daarover:

Hij is in de hemel onze Voorspraak bij Zijn Vader. Christus is als mens in de hemel. Dit geeft ons de zekerheid dat Hij ons daar tot Zich zal nemen. Wij behoren namelijk tot hetzelfde lichaam: Christus is het Hoofd en wij zijn de lichaamsdelen. Christus heeft zijn Geest tot een onderpand gegeven. Door de kracht van de Geest zoeken wij de dingen die boven zijn, waar Christus zit aan de rechterhand van God.

Over die eerste Pinksterdag staat in de Bijbel:

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven (Handelingen 2:1-4).

Over het werk van de heilige Geest zegt de Heidelbergse Catechismus:

Hij is samen met de Vader en de Zoon echt en eeuwig God. Hij is gegeven aan alle gelovigen, om hen door het geloof te laten delen in Christus en al zijn zegeningen, om hen te troosten en eeuwig bij hen te blijven.

In 2020 valt Hemelvaartsdag op 21 mei en Pinksteren op 31 mei en 1 juni.

Klik hier voor Bijbelteksten over de heilige Geest.