Menu

Synode besluit: vrouwen mogen dienen in ambt van ouderling en diaken

Wat zich in de afgelopen weken al leek af te tekenen, werd donderdag 15 juni 2017 bewaarheid. De synode vergaderde van 13.30 uur tot ver in de avonduren over het deputatenvoorstel, dat alle ambten openstelt voor vrouwen. Niet alles kon worden afgehandeld vanwege tijdsgebrek. Wel werd besloten dat vrouwen het ambt van ouderling en diaken mogen vervullen.

Het deputatenvoorstel kwam als laatste in bespreking nadat andere ingediende voorstellen door de synode waren afgewezen (zie onder). Besluit 3 over vrouwen als diaken vroeg weinig discussie en werd met 30 stemmen voor en 2 tegen aangenomen. Besluit 4 over vrouwen als ouderling kreeg kritiek vanwege de naar het oordeel van sommige synodeleden magere onderbouwing. Andere broeders dachten daar anders over. Deputatenvoorzitter Avelien Haan-Kamminga wees erop dat de brede discussie van de afgelopen maanden nu leek te worden versmald tot een bespreking over gronden, terwijl deputaten meenden te hebben aangetoond dat mannen en vrouwen worden geroepen samen te dienen en dat ook in de ambten te doen, inclusief de eindverantwoordelijkheid op kerkenraadsniveau. Avelien Haan: “God geeft die gaven, misschien wel meer aan mannen dan aan vrouwen, maar dat weten we niet en dat zal in de plaatselijk kerken moeten worden besproken”. Zij toonde zich bereid gronden aan te vullen. Dat leidde tot een schorsing van de vergadering en overleg van het moderamen met de deputaten. Met als gevolg dat een amendement van ds. Melle Oosterhuis, dat eerder op de dag was toegevoegd aan het te nemen besluit 9 en de volgende dag behandeld zouden worden, vervroegd werd ingeroepen als gronden onder een nieuw besluit 2a. Na discussie werd besluit 2a aangenomen met 23 stemmen voor, 7 tegen en 2 onthoudingen. Vervolgens kwam besluit 4 over de vrouw in het ambt van ouderling weer aan de orde. Dat voorstel werd met 23 stemmen voor en 9 tegen aangenomen. Vanwege het late vergaderuur werd de vergadering geschorst. Op vrijdag 16 juni 2017 wordt de besluitvorming voortgezet.

Voor meer informatie over de inhoud van de voorgestelde besluiten, zie het rapport Samen dienen.

Door GS-leden ingediende voorstellen

Ds. Kornelis Harmannij c.s. dienden een relatief kort en bondig voorstel in om vrouwen toe te laten tot alle ambten. Dit voorstel werd te bondig gevonden en verworpen (10 voor, 1 onthouding en 21 tegen). Een voorstel van ds. Maarten van Loon c.s. had als kern dat de indieners geen vrijmoedigheid hadden om de ambten van predikant en ouderling voor vrouwen vrij te geven maar het diakenambt wel (en dan sterk verbreed). Dat leverde veel sprekers in de eerste ronde op, maar kreeg geen meerderheid (10 voor en 22 tegen). Een voorstel van ouderling Jan Jarig van der Tol c.s. om besluitvorming uit te stellen en nadere studie te doen kwam niet in bespreking, omdat het onvoldoende steun vanuit de synode kreeg.