Menu

Synode stelt interim Raad van Toezicht aan voor TU Kampen


ELSPEET – In een extra ingelaste vergadering kwam de generale synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt vandaag bijeen om te spreken over een bestuurskwestie binnen de Theologische Universiteit Kampen. Uitkomst van deze vergadering is dat de synode heeft besloten een interim Raad van Toezicht aan te stellen voor de TU Kampen.

Aanleiding voor de extra zitting was het beroep dat het College van Bestuur van de TU Kampen eind januari op de synode deed om naar een oplossing te zoeken voor de in zijn ogen onwerkbare situatie die was ontstaan met de Raad van Toezicht.

De synode heeft de situatie onderzocht om te komen tot herstel van de werksituatie in het belang van de universiteit. Uit het onderzoek kwam naar voren dat tussen het College van Bestuur en de Raad van Toezicht een onoverkomelijk verschil van inzicht is gerezen in de onderscheiden taken, rollen en verantwoordelijkheden. In de loop van het onderzoek, heeft de Raad van Toezicht gemeend een aangeboden oplossingsrichting niet te kunnen aanvaarden en besloten terug te treden en zijn mandaat terug te geven aan de generale synode.

Dit heeft de synode genoodzaakt om met spoed te overleggen over de ontstane situatie. Zij heeft besloten op korte termijn te voorzien in een interim Raad van Toezicht. Daarmee voldoet de synode aan de eisen van de overheid ten aanzien van het bestuur van de universiteit. Tevens kan deze interim Raad van Toezicht functioneren als aanspreekpunt voor de synode als het gaat om de rapporten die nog op de agenda staan. Ook zal deze interim Raad van Toezicht in de komende maanden leden werven voor een nieuw te benoemen Raad van Toezicht.