Menu

Synodenieuws 2015

Ontmoetingskerk EdeOmdat de tijd tekort was om bepaalde agendapunten af te ronden in 2014 is de synode in dit nieuwe jaar weer bij elkaar gekomen. Op vrijdag 16 en zaterdag 17 januari 2015 werd in dezelfde zaal van de Ontmoetingskerk te Ede en met vrijwel dezelfde afgevaardigden de draad opgepakt. “Natuurlijk moesten we er weer even inkomen maar in vertrouwde setting hebben wij mooie onderwerpen kunnen bespreken”, legt predikant en synodeverslaggever Willem de Graaff uit, “Zo is de budgettabel van het deputaatschap Financiën & Beheer vastgesteld. De tendens is dat de lasten langzaamaan naar beneden worden gedrukt. In 2014 lag het quotum op €31,15 per lid, dit jaar op €29,17 en de verwachting voor 2016 is €26,25. Met minder schouders wordt meer gedragen maar men hoopt op een besparing van 30% uit te komen, een positief bericht dus.”

Nieuw ‘bindingsformulier’
Tijdens deze synodevergadering is tevens een nieuw ‘bindingsformulier’ vastgesteld. De nieuwe formulering voor ambtsdragers is in samenhang met de hele nieuwe Kerkorde opgesteld. In de nieuwe Kerkorde is meer aandacht voor het geestelijk leven in de gemeente. Maar over het ondertekeningsformulier voor ambtsdragers, het ‘bindingsformulier’, waren nog vragen vanuit de synode. “Het deputaatschap Herziening Kerkorde heeft uitleg gegeven en de synode heeft unaniem ingestemd met dit nieuwe formulier. Het nieuwe formulier gaat op 1 juli in, gelijk met de nieuwe Kerkorde, die vorig jaar door de synode definitief is vastgesteld. Het oude ondertekeningsformulier had de scherp gestelde regel dat een ambtsdrager ‘terstond geschorst’ zal worden als hij verschil ervaart tussen de leer van de Bijbel en die van de belijdenissen. Deze straforde is veranderd in een positief statement”, zegt de synodeverslaggever, “wanneer een ambtsdrager verschil tussen Bijbel en belijdenis ervaart en deze moeite niet kan worden weggenomen, dan zal hij zijn bezwaren ter beoordeling voorleggen aan de kerkelijke vergaderingen. De Herziene Kerkorde maakt duidelijk dat als een ambtsdrager van de Gereformeerde leer afwijkt, door de kerkenraad geschorst kan worden. De vage zin uit de oude formulering, -dat een ambtsdrager op ‘gepaste’ wijze verschil van leer en belijdenis aan de orde moest stellen-, gaf geen duidelijkheid aan een predikant, ouderling of diaken. Deze vrijblijvendheid is nu verdwenen. Deputaten Herziening Kerkorde hebben de Kerkorde nu anders opgezet en het is een goed doordacht geheel geworden waar de ambtsdrager nu zijn handtekening onder zet. De synode liet haar waardering merken voor het werk van dit deputaatschap!”

Geen deputaatschap Kerk & Israël
De synode heeft besloten geen speciaal Kerk en Israël-deputaatschap in te stellen. Zij gaf de kerk van Ommen-West en de organisatie van Yachad het advies om zich onder ‘Mission’ te scharen: “‘Evangelieverkondiging onder het Joodse volk, in Israël maar ook onder Joden in de diaspora, hoort thuis bij het andere zendingswerk van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt’, liet de synode weten. De indieners van het voorstel ‘deputaatschap Kerk en Israël’ hebben beargumenteerd waarom dit voor hen geen optie is”, zegt ds. de Graaff, “zij noemden praktische en principiële bezwaren die ook de inhoudelijke discussie raken over onze band met Israël vanuit de Bijbel. Het zou goed zijn om hier in landelijk verband over na te denken en te spreken.”

Benoeming docenten Systematische Theologie
In een besloten zitting op vrijdag zijn twee docenten systematische theologie, dr. Hans Burger en dr. Dolf te Velde benoemd. Op zaterdag werden zij door de synode ontvangen en hebben Burger en te Velde deze benoeming aangenomen. “Zij volgen professor Kamphuis op en met deze twee benoemingen wordt dit vakgebied, dat studie maakt van de geloofsleer, aan de TU daadwerkelijk uitgebreid. Inhoudelijke bezinning, binnen en buiten kerkmuren, is in onze tijd nodig”, benadrukt de Graaff.

Praktijkcentrum
De synode heeft het deputaatschap Ondersteuning ontwikkeling gemeenten (OOG) gedechargeerd. Veel inhoudelijke taken van het oude deputaatschap OOG liggen nu bij het nieuwe Praktijkcentrum. Het Praktijkcentrum heeft primair tot doel de kerken te ondersteunen op het gebied van de kerkelijke handelingspraktijk, praktijkgericht onderzoek, kennisverwerving en dienstverlening. De synode heeft de financiële middelen toegezegd voor onderzoek: het in kaart brengen van nieuwe kerkplantings- en andere missionaire projecten en het toepassen van opgedane ervaringen. Het Praktijkcentrum kan zijn activiteiten mede ter beschikking stellen van andere kerkgenootschappen, organisaties, instellingen of personen.

Toekomst TUK
“Helaas is een belangrijk punt op de agenda nog niet afgerond”, zegt synodeverslaggever de Graaff, “Er zijn plannen voor één gereformeerde theologie-opleiding, samen met andere kerken; de NGK en CGK. Maar de CGK heeft aangegeven niet mee te werken zonder de Hersteld Hervormden. In februari zal de CGK hierover vergaderen en duidelijkheid geven. Pas dan weten we meer en daarom zullen we als synode weer bij elkaar komen. Dit, en nog een paar zaken, worden op de volgende synodevergadering, 12 juni 2015, besproken.”