Menu

Synodenieuws 2020

Geplaatst op 28 nov 2019
Door:

Hoewel de kop van deze eerste nieuwsbrief anders doet vermoeden, heeft de Generale Synode er dit jaar al zes vergaderdagen op zitten. Ze stonden alle in het teken van het vele werk dat gedaan moet gaan worden.

Kennismaking
Op vrijdag 8 november jl. hebben de synodeleden elkaar voor het eerst ontmoet in  conferentieoord Mennorode te Elspeet. Door middel van een kennismakingscarrousel hebben de dertig broeders en twee zusters, afgevaardigd uit alle delen van ons land, met elkaar kennisgemaakt. Ook hebben we met elkaar nagedacht over het geestelijke kader waarin we ons werk willen doen. Op zaterdag 9 november 2019 hebben we die bespreking afgerond. Het deputaatschap dat de synode heeft voorbereid heeft ons ook geïnformeerd over de werkwijze van de synode. Er komt heel wat bij kijken om alles in goede orde te laten verlopen.

Start in Goes
Op vrijdag 15 november 2019 reisde het gehele gezelschap naar Goes, waar we hartelijk werden ontvangen door de broeders en zusters van de samenroepende kerk in hun mooie en ruime Ontmoetingskerk. Zij hadden een interessant informatieprogramma over het kerkelijke leven binnen de plaatselijke GKv en over hun woonplaats samengesteld. Wethouder Derk Alssema (CDA) hield ons voor dat het in Goes goed werken en wonen is. Daarna maakten we een stadswandeling, een koude bezigheid, maar we werden wel warm van het vele moois dat Goes te bieden heeft.

De avond was ingeruimd voor de bidstond waarin zoals gebruikelijk de preses van de voorgaande synode voorging. Ds. Melle Oosterhuis preekte over Efeziërs 3: 17-19 en koos als thema ‘Samen met alle heiligen Gods heil doormeten’. Hij legde er de nadruk op dat Gods heilsmysterie door Paulus als vierdimensionaal wordt beschreven. Onderlinge liefde en verbondenheid met Gods Geest zijn essentieel om het te doorgronden. In zijn gebed bouwde ds. Oosterhuis hierop voort. We baden om gezamenlijkheid en eensgezindheid op alle terreinen en niveaus waarop het synodewerk zich afspeelt: tijdens de vergaderingen, maar ook daarom heen, in de relaties met de plaatselijke kerken en hun leden in Nederland en daarbuiten.

Op zaterdagmorgen 16 november werd de constituerende vergadering gehouden. Die werd geopend door br. Herman Bouma van de samenroepende kerk. Het belangrijkste onderdeel was de verkiezing van het moderamen. Ds. Melle Oosterhuis werd opnieuw verkozen tot preses, ds. Dinand Krol tot assessor, ds. Rob Vreugdenhil tot scriba 1 en ds. Arjan Koster tot scriba 2. Aan hen de niet geringe taak deze synode in goede banen te leiden. Daarvoor hebben we ook gebeden. Omstreeks het middaguur aanvaardden we de terugreis. Het was goed in Goes!

Laatste voorbereidingen
De vijfde en zesde (besloten) vergaderdagen vonden plaats op vrijdag 22 en zaterdag 23 november 2019. Op vrijdag werden taken verdeeld en commissies samengesteld. De commissie die zich buigt over de man/vrouw en ambt-besluiten bestaat uit broeders die niet betrokken zijn geweest bij de besluitvorming tijdens de G.S. Meppel 2017. In de eerste moderamenvergadering is op voorstel van de preses besloten dat alle besprekingen die betrekking hebben op het man/vrouw-en-ambtdossier worden voorgezeten door de assessor. De G.S. besprak deze dag, ter verdere voorbereiding op het synodewerk, het thema ‘Omgaan met diversiteit’. Daartoe waren prof. dr. Hans Schaeffer en universitair docent Hayo Wijma MLD van de Theologische Universiteit en het Praktijkcentrum aanwezig. In een gezamenlijke presentatie ging het over diversiteit (of pluralisme zoals Abraham Kuyper het noemde) in de samenleving waarvan de kerk deel uitmaakt en over diversiteit als uitdaging en oefenplaats voor de kerk. Een boeiende en inzichtgevende presentatie, die een leerzame discussie tot gevolg had. Een discussie die Hans Schaeffer aan het einde van de bijeenkomst kenschetste als broederlijk, open, verbindend en met een warm hart voor onze geloofsgemeenschap en vooral ook hun jonge leden.

De zaterdag stond geheel in het teken van het onderwerp ‘Man/vrouw in de kerk’. Het deputaatschap met deze naam, dat de afgelopen drie jaar de kerken diende met ondersteuning bij de beslissing de ambten al dan niet open te stellen voor vrouwen, rapporteerde en stelde zich deze dag ten doel de synodeleden in te werken op dit onderwerp. Dat gebeurde door middel van inleidingen en tijdens workshops. Ook de te volgen werkwijze kwam aan de orde. De besprekingen verliepen in goede sfeer en waren in harmonie met de bespreking van het onderwerp diversiteit van de vorige dag. De synodecommissie heeft belangrijke ‘boodschappen’ meegekregen en staat nu voor een omvangrijke taak.

De diverse synodecommissies gaan de komende weken aan de slag. De Generale Synode komt D.V. weer bijeen op 9 tot en met 11 januari 2020.

Synodeverslaggever namens de GS.: br. Andries van den Berg

De uiterste inzenddatum voor ingekomen stukken aan de GS is gesteld op 6 januari 2020. Dat geldt voor alle stukken, behalve eventuele reacties op het aanvullende rapport van DKE over 1967. Daarvoor is de uiterste termijn gekozen van 1 februari 2020.