Menu

Spreken over en uitleg van het evangelie ( = blijde boodschap) van Jezus Christus vormt het middelpunt van de kerkdiensten. Versterkt door zingen, bidden en het offeren van de gaven, komt de boodschap van Christus tot de luisteraars. Ook geeft Jezus sacramenten, doop en heilig avondmaal, die de blijde boodschap zichtbaar maken.

Predikanten
De voorganger is meestal een predikant, maar ook wel een ouderling of gemeentelid. De namen van de predikanten kunt u vinden bij de kerken, geordend per locatie.
Verschillende predikanten stellen hun preken ter beschikking. Vaak zijn dit preken, die te gebruiken zijn in de zogenaamde leesdiensten. Dan leidt een ouderling of gemeentelid de kerkdienst, gebruik makend van de liturgie en preek van een dominee. Verschillende preken behandelen een Zondag van de Heidelbergse Catechismus, een van de belijdenisgeschriften.

Kandidaten
Preekbevoegden
Kerkelijk werkers